Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 12:17

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο  Δήμαρχος   Πωγωνίου 

Έχοντας  υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 163   του Ν. 3584/2007  ‘’Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

        Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ  143/Α΄/28.6.2007).

    3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πωγωνίου (ΦΕΚ 736/Β΄/24.03.2014).

Γνωστοποιούμε

   ότι  προτιθέμεθα να προσλάβουμε  έναν/μία Ειδικό/ή  Συνεργάτη/τιδα Δημάρχου με  ειδίκευση  σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (ανάπτυξη εφαρμογών-υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας – οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών χώρου, χωροταξικές μελέτες, χαρτογραφικό υπόβαθρο-υποδομή, θεματικοί χάρτες, προσέγγιση αγροτικού χώρου (αναδασμοί, καταγραφές, ανάλυση πληροφοριών αγρών, κλπ.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

1.  Τα  γενικά  προσόντα  διορισμού που  προβλέπονται  για  τους  υπαλλήλους του πρώτου 

      μέρους του Ν.3584/07 (άρθ. 11 έως ως 17).

2.  Τίτλο σπουδών (ΠΕ ή ΤΕ).

3.  Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα ΟΤΑ η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση   

     ΟΤΑ και υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται  το είδος  

     της εξειδικευμένης εμπειρίας και η χρονική διάρκειά της.

4.  Γνώση Αγγλικής (επίπεδο καλή γνώση).

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν  αίτηση, τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς και  βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και  την  31 Ιανουαρίου 2020  στην έδρα του Δήμου στο Καλπάκι  (αρμόδιος κ. Μέτσιος - τηλ. 26573 60114)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.    

Διαβάστηκε 2766 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020 06:53