Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Τριμινιαίες εκθέσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2013 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), τα άρθρα 266-267 Ν.3852/2010, το άρθρο 15 περ. γ και δ του Ν. 3146/2003, το άρθρο 26 παρ. 1 έως  5 του Ν. 3202/2003, το άρθρο 6 του Ν. 3345/2005, τις γενικές διατάξεις και το Π. Δ. 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 4604/1-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλουμε συνημμένα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου μας, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) για την χρήση 2013 (περίοδος από 01/01 έως 31/12/2013) με τα σχόλια μας πάνω σε αυτές καθώς και τον Ταμειακό Απολογισμό  των εσόδων και εξόδων της ίδιας περιόδου.
Στην συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, σχετικά με τις ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις και τον Απολογισμό του Δήμου.
1.    ΓΕΝΙΚΑ
Κατόπιν πλήρους εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος στο Δήμο Πωγωνίου για τρίτη Δημοτική διαχειριστική χρήση, ο προσδιορισμός της Οικονομικής Θέσης μπορεί να γίνει εύκολα με τον υπολογισμό και την ανάλυση των Αριθμοδεικτών, και με την παράθεση κάποιων κονδυλίων που κρίνουμε σκόπιμο.
2.    ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2013 ανήλθαν στο ποσό των 2.974.742,38 ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 4.202,76 ευρώ και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού 191.022,74 ευρώ, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των 3.169.967,88 ευρώ.
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2013, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων αρχής της χρήσης, ανήλθαν στο ποσό των 6.696.776,97 ευρώ.
3.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα της χρήσεως 2012, έχει ως εξής:
 

 

 

 

2013

2012

72

Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-προσαυξήσεις

ευρώ

56.034,80

34.425,83

73

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

»

432.026,83

323.269,36

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις

»

2.426.405,33

2.963.743,38

75

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες

»

105,88

-916,70

76

Έσοδα κεφαλαίων

»

60.169,54

48.568,35

 

Σύνολο Οργανικών εσόδων

»

2.974.742,38

3.369.090,22

81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

»

4.202,76

43.066,00

82

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

»

191.022,74

259.275,63

 

Σύνολο Ανόργανων εσόδων

»

195.225,50

302.341,63

 

Γενικό Σύνολο

ευρώ

3.169.967,88

3.671.431,854.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα της χρήσεως 2012, έχει ως εξής:
 

 

 

 

2013

2012

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

ευρώ

1.241.062,41

1.330.208,77

61

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

»

299.577,63

366.617,82

62

Παροχές τρίτων

»

1.128.338,55

944.639,54

63

Φόροι-τέλη

»

23.505,38

8.413,69

64

Διάφορα έξοδα

»

458.712,19

471.156,22

65

Τόκοι και συναφή έξοδα

»

81.861,85

88.803,88

66

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

»

1.786.745,08

1.479.302,87

67

Παροχές –Χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές

»

445.112,13

399.633,54

 

Σύνολο Οργανικών εξόδων

»

5.464.915,22

5.088.776,33

81

Έκτακτα & Ανόργανα  Αποτελέσματα

»

0,00

7.159,80

82

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

»

189.859,95

7.775,51

 

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων

»

189.859,95

14.935,31

 

Γενικό Σύνολο

ευρώ

5.654.775,17

5.103.711,645.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 2.087.037,61 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 940.436,02 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 81.861,85 ευρώ. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, χρηματοοικονομικών και εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των 5.654.775,17 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού 3.169.967,88 ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού 5.654.775,17 ευρώ αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται σε 2.484.807,29 ευρώ.
Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 5.314.406,75 ευρώ.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2013 5.063.961,32 ευρώ πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 1.632.815,65 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 6.696.776,97 ευρώ μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2013 ποσού 5.314.406,75 ευρώ μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2013 στο Δημόσιο Λογιστικό που ανέρχονται στο ποσό των 1.382.370,22 ευρώ.
6.    ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
   

 

ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2012

Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων

21,95%

26,06%

     

Τόκοι / Συνολικά έξοδα

1,45%

1,74%

 

 

 

Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα

31,60%

28,98%

 

 

 

Τέλη & Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων

13,63%

8,80%

 

 

 

Επιχορηγήσεις / Σύνολο Εσόδων

76,54%

80,72%

 

 

 

Έσοδα από Φόρους / Σύνολο εσόδων

1,77%

0,94%

 

 

 

Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων

21,88%

17,75%


Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής:
Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 21,95% επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 1,45%, ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 31,60%, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω αναλυτικό πίνακα.
Όσον αφορά τα έσοδα, το 13,63% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα, ενώ κατά  76,54% καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Οι φόροι αποτελούν το 1,77%. Από την μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε την μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για τη λειτουργία του από την κρατική επιχορήγηση.
Τέλος, οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες, απομειωμένες κατά το ποσό των προβλέψεων, ανέρχονται σε 21,88% επί των εσόδων. Η μείωση αυτού του δείκτη θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου.
7.    ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 123.662.438,03 ευρώ και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 7.932.787,63 ευρώ η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 115.729.650,40 ευρώ.
8.    ΔΑΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων και των δόσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση, ανέρχονται στο ποσό των 1.233.345,66 ευρώ.
9.    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 897.830,77 ευρώ και αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των δανείων) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.021.803,37 ευρώ.
10.    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου της χρήσεως 2013 που απεικονίζεται στον Ισολογισμό αντανακλά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που συνεπάγεται η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων στη χώρα. Η αναμενόμενη ενίσχυση των «ίδιων» εσόδων του Δήμου από ανταποδοτικά τέλη κατά τα επόμενα έτη, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν θετικά στην ομαλή πορεία των οικονομικών του Δήμου.
Στη συνέχεια  επισυνάπτονται οι Οικονομικές καταστάσεις:
1.    Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων  καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
2.    Προσάρτημα Ισολογισμού
3.    Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης
4.    Ταμειακός απολογισμός των εσόδων και εξόδων  οικονομικού έτους 2013

Mετά τα παραπάνω κύριοι Σύμβουλοι αφού λάβετε υπόψη σας ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το Π.Δ. 315/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. και την Αρ.Πρ. 4604/01-02-2005 Κ.Υ.Α. τροποποίησης των διατάξεων Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου

Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους  2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου στο συνημμένο αρχείο

Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   17η  Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11.30 π.μ., συνεδρίασε η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 1618/10-02-2014, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:

     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ       ΠΑΡΟΝ
1    ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ          ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΝΑΙ
2    ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        ΜΕΛΟΣ         ΟΧΙ
3    ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ               ΜΕΛΟΣ         ΝΑΙ
4    ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ     ΜΕΛΟΣ         ΝΑΙ
5    ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                ΜΕΛΟΣ        ΝΑΙ
6    ΜΑΣΤΟΡΑΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ      ΜΕΛΟΣ        ΝΑΙ
7    ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           ΜΕΛΟΣ       ΝΑΙ
               
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].      
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του  δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013  και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του έτους 2013.
Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του έτους 2013.
Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
•    την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
•    την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
•    η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
•    την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013  και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13  απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
•    το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4o τριμήνου του έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου  τριμήνου του έτους 2013 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου - τριμήνου του έτους  2013 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :

 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

5048098,97

3210287,27

0,63594

3082483,05

0,6106225

3209283,7

3209283,7

0,635741

1,0411359

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1423986,14

1247141,88

0,87581

1106875,83

0,777308

1246229,83

1246229,83

0,8751699

1,1258985

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1331378,25

182299,98

0,136926

287569,28

0,2159937

182208,46

182208,46

0,136857

0,6336159

62

Παροχές τρίτων

907755,56

713136,54

0,785604

710469,61

0,7826662

713136,54

713136,54

0,7856042

1,0037538

63

Φόροι - τέλη

12500

10541,71

0,843337

1070,71

0,0856568

10541,71

10541,71

0,8433368

9,8455324

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

146469,74

20315,93

0,138704

50023,36

0,3415269

20315,93

20315,93

0,1387039

0,4061289

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

130230

126885,8

0,974321

58,2

0,0004469

126885,8

126885,8

0,9743208

2180,1684

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

458813,11

276333,89

0,60228

294303,93

0,6414462

276333,89

276333,89

0,6022798

0,9389405

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

633443,76

632112,13

0,997898

632112,13

0,9978978

632112,13

632112,13

0,9978978

1

68

Λοιπά Έξοδα

3522,41

1519,41

0,431355

0

0

1519,41

1519,41

0,4313552

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

3783130,98

619304,98

0,163702

681479,08

0,1801363

619304,98

619304,98

0,1637017

0,9087659

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

445801,29

43195,28

0,096894

43195,28

0,0968936

43195,28

43195,28

0,0968936

1

73

Έργα

2261578,78

515440,79

0,227912

571477,19

0,2526895

515440,79

515440,79

0,2279119

0,9019446

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1069750,91

60668,91

0,056713

66806,61

0,0624506

60668,91

60668,91

0,0567131

0,9081274

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

6000

0

0

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2863414,54

916445,3

0,320053

1690504,19

0,5903805

1485818,07

1485818,07

0,5188973

0,8789201

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

565146,19

400019,65

0,707816

505675,88

0,89477

400019,65

400019,65

0,7078162

0,7910594

82

Αποδόσεις

636916,05

7523,76

0,011813

569372,77

0,8939526

576896,53

576896,53

0,9057654

1,0132141

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

721164,32

508901,89

0,705667

615455,54

0,8534193

508901,89

508901,89

0,705667

0,8268703

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

940187,98

0

0

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

34648,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

11729293,4

4746037,55

 

5454466,32

 

5314406,75

5314406,75

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

Τέλος

 Προηγούμενου

έτους

Προηγούμενο

τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2013

Μεταβολή

%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

 

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιπές απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

Β.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Ταμείο

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Έξοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

Β.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Προμηθευτές

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

4.

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

5.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Έσοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

                      
Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου και αντιπροέδρου της Ο.Ε.  κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
  Δυστυχώς, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε από τα οικονομικά στοιχεία που κατατέθηκαν αποδεικνύεται πάλι η παντελής έλλειψη σχεδιασμού και ελεγκτικών μηχανισμών της Δημοτικής Αρχής.
    Είναι σαφές ότι υπάρχει πλήρης αδυναμία είσπραξης  των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καθώς και των εσόδων από παρελθόντα έτη, καθιστώντας  μοιραία, τον Δήμο μας, έναν οργανισμό χωρίς σχεδιασμό, προοπτική και Ανάπτυξη.
Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  16/2014.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   ΤΑ   ΜΕΛΗ
                     
Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 08η Μαϊου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 5719/2-5-2013, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΟΝ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

2

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

3

ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

4

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

6

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

7

ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2013.

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2013.

Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

  • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

  • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

  • η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

  • την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  • το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1o τριμήνου του έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2013 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου - τριμήνου του έτους 2013 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 


 

  

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

3903100,69

721467,07

0,184844596

708053,45

0,181407939

0,981407856

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

253000

26132,3

0,103289723

12718,68

0,050271462

0,486703428

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

50500

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

717600

77,27

0,000107678

77,27

0,000107678

1

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

60588,52

13239,98

0,218522915

13239,98

0,218522915

1

5

Φόροι και εισφορές

9330

5059

0,542229368

5059

0,542229368

1

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

2781832,67

669500,32

0,240668796

669500,32

0,240668796

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

30249,5

7458,2

0,246556141

7458,2

0,246556141

1

1

Εκτακτα έσοδα

3739588,22

244193,82

0,065299655

244113,82

0,065278262

0,999672391

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

743676,91

10805,41

0,01452971

10805,41

0,01452971

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

2964911,31

230558,49

0,077762356

230558,49

0,077762356

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

25000

2829,92

0,1131968

2749,92

0,1099968

0,97173065

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

6000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

202987,46

50708,75

0,24981223

9856,76

0,048558468

0,194379865

21

Τακτικά έσοδα

202987,46

50708,75

0,24981223

9856,76

0,048558468

0,194379865

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

1599336,9

1056574,26

0,660632703

33357,91

0,020857338

0,031571761

31

Εισπράξεις από δάνεια

499959

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1099377,9

1056574,26

0,961065581

33357,91

0,030342533

0,031571761

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

720300

148628,62

0,206342663

108357,71

0,150434139

0,729050098

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

655800

120407,7

0,1836043

105245,16

0,160483623

0,874073336

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

64500

28220,92

0,437533643

3112,55

0,048256589

0,110292294

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1632815,65

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

11798128,92

2221572,52

 

1103739,65

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 - 31/03/2013

 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

4769609,32

3348597,3

0,7020695

774080,58

0,162294337

770208,04

699347,81

0,1466258

0,9034561

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1390305,41

1363705,41

0,9808675

325305,67

0,233981446

356341,57

286430,72

0,20602

0,8804972

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1313748,22

431248,22

0,3282579

19619,22

0,014933775

16870,2

16497,92

0,0125579

0,840906

62

Παροχές τρίτων

838845

580388,32

0,6918898

155497,95

0,185371493

107563,83

106986,73

0,1275405

0,6880266

63

Φόροι - τέλη

12500

12500

1

0

0

2695

2695

0,2156

#ΔΙΑΙΡ/0!

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

127804,74

36621,96

0,2865462

2985,31

0,023358367

0

0

0

0

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

134300

134300

1

0

0

30936,22

30936,22

0,2303516

#ΔΙΑΙΡ/0!

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

479300

408875,1

0,8530672

41236,55

0,086034947

26365,34

26365,34

0,055008

0,6393682

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

464283,54

372435,88

0,8021733

229435,88

0,494171902

229435,88

229435,88

0,4941719

1

68

Λοιπά Έξοδα

8522,41

8522,41

1

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

3903964,12

1843509,08

0,4722147

31969,55

0,008188997

6840,1

6840,1

0,0017521

0,2139567

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

282685

64700

0,2288767

2049

0,007248351

0

0

0

0

73

Έργα

2623980,22

794510,18

0,3027882

2999,69

0,001143183

0

0

0

0

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

997298,9

984298,9

0,9869648

26920,86

0,026993773

6840,1

6840,1

0,0068586

0,2540818

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2892554,37

1277566,39

2,0190664

1052925,73

1,633922011

326690

215457,71

0,3531262

1,3087571

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

554716,54

554716,54

1

370430,58

0,667783549

124776

114373,08

0,2061829

0,3087571

82

Αποδόσεις

687916,05

13116,05

0,0190664

101084,63

0,146943264

101084,63

101084,63

0,1469433

1

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

709733,8

709733,8

1

581410,52

0,819195197

100829,37

0

0

0

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

940187,98

0

0

0

0

0

0

0

 

9

Αποθεματικό

232001,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

11798128,92

6469672,77

 

1858975,86

 

1103738,1

921645,62

 

 

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

4487803,27

2135835,52

0,47592

2046990,96

0,456123

0,958403

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

227000

129833,95

0,571956

84581,21

0,372604

0,651457

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

42500

28067,35

0,660408

28067,35

0,660408

1

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

923000

104655,48

0,113386

61063,66

0,066158

0,583473

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

77311,23

31450,59

0,406805

31450,59

0,406805

1

5

Φόροι και εισφορές

16774

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

3146334,34

1836527,35

0,583704

1836527,35

0,583704

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

54883,7

5300,8

0,096582

5300,8

0,096582

1

1

Εκτακτα έσοδα

4065830,45

1177732,32

0,289666

1174392,32

0,288844

0,997164

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

290387,75

63436,33

0,218454

63436,33

0,218454

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

3724442,7

1096785,67

0,294483

1096785,67

0,294483

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

41000

17321,76

0,422482

13981,76

0,341019

0,807179

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

10000

188,56

0,018856

188,56

0,018856

1

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

242500

157051,72

0,647636

96760,44

0,399012

0,616106

21

Τακτικά έσοδα

242500

157051,72

0,647636

96760,44

0,399012

0,616106

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2273473,92

1054636,19

0,463888

92012,59

0,040472

0,087246

31

Εισπράξεις από δάνεια

1200000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1073473,92

1054636,19

0,982452

92012,59

0,085715

0,087246

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

782916

471935,27

0,602792

458752,54

0,585954

0,972067

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

714056

464082

0,649924

450899,27

0,631462

0,971594

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

68860

7853,27

0,114047

7853,27

0,114047

1

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1058684,24

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

12911207,88

4997191,02

 

3868908,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

6608748,32

5359695,36

1,233046

2214478,52

0,3350829

2351150,4

2282463,11

0,34537

1,0307

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1720454,97

1693897,56

1,015678

890553,67

0,5176268

978493,39

978140,99

0,5685362

1,0983515

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1699150

859700

1,976445

210522,92

0,123899

195893,88

195609,51

0,115122

0,9291602

62

Παροχές τρίτων

1244973,01

1142773,01

1,089432

468410,38

0,3762414

428082,97

377657,82

0,3033462

0,8062542

63

Φόροι - τέλη

10000

10000

1

1550,69

0,155069

2496,69

2496,69

0,249669

1,610051

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

277200

133152,43

2,081825

26131,92

0,094271

26577,2

25446,16

0,0917971

0,9737578

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

370500

370500

1

0

0

130467,83

130467,83

0,3521399

#ΔΙΑΙΡ/0!

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

547000

545000

1,00367

254336,58

0,4649663

226166,08

218671,75

0,3997655

0,8597731

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

729970,34

595172,36

1,226486

362972,36

0,4972426

362972,36

353972,36

0,4849133

0,9752047

68

Λοιπά Έξοδα

9500

9500

1

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

4178243,35

2427273,7

1,721373

548967,04

0,131387

379609,04

371610,29

0,0889394

0,6769264

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

301335

161435

1,866603

75279,25

0,2498191

59767,79

51769,04

0,171799

0,6876934

73

Έργα

2583124,45

1356969,67

1,903598

297196,87

0,1150533

284841,25

284841,25

0,11027

0,9584261

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1293783,9

908869,03

1,42351

176490,92

0,1364145

35000

35000

0,0270524

0,1983105

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2071195,08

1338879,08

1,546962

1560446,34

0,7534038

1058360,63

1048709,82

0,5063308

0,6720576

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1331346,91

1331346,91

1

1121568,22

0,8424312

619381,65

609730,84

0,4579804

0,5436413

82

Αποδόσεις

739848,17

7532,17

98,2251

438878,12

0,5932003

438978,98

438978,98

0,5933366

1,0002298

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

53021,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

12911207,88

9125848,14

 

4323891,9

 

3789120,07

3702783,22

 

 

 

 

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

O Απολογισμός εσόδων εξόδων το 3ο τρίμηνο 2012 , αν και δεν έχουμε αναλυτικό πίνακα , εν τούτοις δείχνει για άλλη μία φορά ξεκάθαρα την αποτυχία του Δήμου όσον αφορά την είσπραξη των αναγκαίων και βεβαιωθέντων εσόδων, εις βάρος των πολιτικών και δράσεων του Δήμου και του συλλογικού συμφέροντος των πολιτών και κατοίκων.

Συγκεκριμένα:

1.ΕΣΟΔΑ

Α.Στον κωδικό 3 – Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα το 94% των βεβαιωθέντων εσόδων δεν έχουν εισπραχθεί.

Β.Στον κωδικό 31 – Δάνειο, θέλουμε να θέσουμε το θέμα της εξέλιξης του Δανείου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά μας, εάν υπάρχει θετική στάση, κατανόηση ή διάθεση από τους δανειστές για την έγκρισή του και αν ισχύει η αρχική θέση Απόφασης του Δήμου για τους όρους του Δανείου.

Γ. Στον κωδικό 32 – Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) , την μεγάλη υστέρηση  στην είσπραξη των οφειλών, που οφείλεται πρωτίστως στην αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες είσπραξής τους. Ξαναρωτάμε λοιπόν, υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτήν την απόκλιση ;

2.ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο Γ΄Τρίμηνο 2012 δεν μπορεί να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την πορεία των Δαπανών, όσον αφορά κυρίως τα έργα που σχεδιάζονται.

Ασφαλώς θα πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μία φορά την δύσκολη εικόνα που έχει περιέλθει ο Δήμος όσον αφορά την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σχετικά με οφειλές που υπάρχουν προς τρίτους.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.

Γ. Ο Πρόεδρος σχετικά με την παραπάνω γραπτή επιστολή του κ. Καραγιώργου αναφέρει ότι τα ποσοστά των βεβαιωθέντων εσόδων που επικαλείται είναι ανακριβή και  δεν προκύπτουν από την έκθεση  του Γ΄Τριμήνου που δόθηκαν με στοιχεία στην Ο.Ε.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Τριμινιαίες εκθέσεις