Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 06:58

Εκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

4818442,04

3031416,03

0,629128

2952779,7

0,612808

0,97406

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

227000

172167,49

0,758447

127437,01

0,561397

0,740192

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

50068,35

48568,35

0,970041

48568,35

0,970041

1

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

923000

104436,8

0,113149

70530,95

0,076415

0,675346

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

78311,23

57000,69

0,727874

57000,69

0,727874

1

5

Φόροι και εισφορές

16774

8330

0,496602

8330

0,496602

1

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

3468404,76

2613706,15

0,753576

2613706,15

0,753576

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

54883,7

27206,55

0,495713

27206,55

0,495713

1

1

Εκτακτα έσοδα

4493444,35

2039863,46

0,453964

2036363,46

0,453185

0,998284

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

339501,75

106502,33

0,313702

106502,33

0,313702

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

4102223,6

1904608,26

0,464287

1904608,26

0,464287

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

41719

23196,63

0,556021

19696,63

0,472126

0,849116

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

10000

5556,24

0,555624

5556,24

0,555624

1

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

242500

187065,46

0,771404

122656,64

0,505801

0,655688

21

Τακτικά έσοδα

242500

187065,46

0,771404

122656,64

0,505801

0,655688

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2273473,92

1053910,65

0,463568

138690,34

0,061004

0,131596

31

Εισπράξεις από δάνεια

1200000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1073473,92

1053910,65

0,981776

138690,34

0,129198

0,131596

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

984063,51

687575,24

0,69871

649962,8

0,660489

0,945297

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

890095,14

652128,45

0,73265

639624,38

0,718602

0,980826

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

93968,37

35446,79

0,37722

10338,42

0,11002

0,29166

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1058684,24

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

13870608,06

6999830,84

 

5900452,94

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

6691197,72

5546485,26

1,206385

3164844,3

0,4729862

3420188,34

3420188,34

0,5111474

1,0806814

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1726502,97

1721102,97

1,003138

1206161,69

0,6986155

1328019,17

1328019,17

0,769196

1,1010291

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1713550

876100

1,955884

357883,98

0,2088553

342039,61

342039,61

0,1996088

0,9557276

62

Παροχές τρίτων

1250973,01

1148773,01

1,088964

710046,81

0,5675956

703753,64

703753,64

0,562565

0,991137

63

Φόροι - τέλη

10000

10000

1

1550,69

0,155069

8413,69

8413,69

0,841369

5,4257718

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

278700

169902,43

1,640353

55537,54

0,1992736

36094,87

36094,87

0,1295116

0,6499184

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

370500

370500

1

93,07

0,0002512

179740,55

179740,55

0,4851297

1931,2405

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

558500

555221,91

1,005904

330385,58

0,5915588

317795,96

317795,96

0,5690169

0,9618942

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

772971,74

685384,94

1,127792

503184,94

0,6509746

503184,94

503184,94

0,6509746

1

68

Λοιπά Έξοδα

9500

9500

1

0

0

1145,91

1145,91

0,1206221

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

4169583,43

2653657,51

1,571259

898972,22

0,2156024

660261,85

660261,85

0,158352

0,734463

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

302435

162535

1,860738

93616,92

0,3095439

89901,92

89901,92

0,2972603

0,960317

73

Έργα

2573364,53

1597409,75

1,610961

581958,91

0,2261471

518698,93

518698,93

0,2015645

0,8912982

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1293783,9

893712,76

1,447651

223396,39

0,172669

51661

51661

0,0399302

0,2312526

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2311266,39

1402911,25

1,647479

1802975,58

0,7800813

1245871,34

1245871,34

0,5390427

0,6910084

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1395379,08

1395379,08

1

1188774,67

0,8519367

624214,8

624214,8

0,4473442

0,5250909

82

Αποδόσεις

915887,31

7532,17

121,5967

614200,91

0,6706075

621656,54

621656,54

0,6787478

1,0121387

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

698560,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

13870608,06

9603054,02

 

5866792,1

 

5326321,53

5326321,53

 

 

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Η συζήτηση για την σωστή και ουσιαστική ανάλυση των στοιχείων του Απολογισμού εσόδων – εξόδων θα πρέπει να συνοδεύεται και από την προσκόμιση όλων των οικονομικών στοιχείων που προβλέπεται.

Σήμερα , όπως και στο παρελθόν έχω τονίσει, δεν έχουν προσκομιστεί τα αυτονόητα έγγραφα όπως προβλέπεται και εννοώ τον «Αναλυτικό απολογιστικό πίνακα εσόδων - εξόδων Δ΄Τριμήνου 2012» όπου κανείς μπορεί να παρατηρήσει και να δει καθαρά την εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος και βάσει του οποίου κάθε φορά τοποθετούμαστε!

Δεν κατανοώ την θέση αυτή να αποκρύπτονται τα στοιχεία και να μην δίνονται στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ! Είναι μία πράξη που θίγει όλους μας όσους έχουμε την διάθεση και την υπευθυνότητα να ασκήσουμε, όπως το κάνουμε πάντα μέχρι σήμερα, τον θεσμικό μας ρόλο όπως αρμόζει στα μέλη του Δήμου μας!.

Αδυνατώ προσωπικά να δώσω έγγραφες παρατηρήσεις όπως ο νόμος προβλέπει, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα! Θεωρώ ότι είναι μία στάση σκοπιμότητας, αδιαφάνειας αλλά και απαξίωσης του ρόλου της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.

Γ. Ο Πρόεδρος σχετικά με την παραπάνω γραπτή επιστολή του κ. Καραγιώργου αναφέρει ότι μαζί με την πρόσκληση  που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Ο.Ε. συνοδεύονταν τα κάτωθι παραστατικά: Υπόδειγμα 1 και 2 για Δ΄τρίμηνο 2012, κατάσταση με την συγκεντρωτική εικόνα εσόδων – εξόδων , η συνοπτική κατάσταση των χρηματικών καταλόγων , η λίστα γραμματίων είσπραξης καθώς και η λίστα εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων με κρατήσεις για το Δ΄τρίμηνο 2012 .

 

 

Διαβάστηκε 2835 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 07:58

Σχετικά Άρθρα