Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 08:03

Εκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/3/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5189699,71 608426,57 0,117237 605852,33 0,116741 0,995769
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 293000 17726,64 0,0605 15152,4 0,051715 0,854781
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 1106,87 0,035139 1106,87 0,035139 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 6676,05 0,006623 6676,05 0,006623 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 32 0,000315 32 0,000315 1
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3623865,03 580155,76 0,160093 580155,76 0,160093 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 2729,25 0,030666 2729,25 0,030666 1
1 Εκτακτα έσοδα 4096992,51 315850,8 0,077093 315810,8 0,077084 0,999873
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 35266,64 0,093414 35266,64 0,093414 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3624460,52 276389,44 0,076257 276389,44 0,076257 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 4194,72 0,064534 4154,72 0,063919 0,990464
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 9328,63 0,004803 0,0099
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 9328,63 0,0099 0,0099
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 987,23 0,001869 987,23 0,001869 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 665,37 0,001302 665,37 0,001302 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 321,86 0,018713 321,86 0,018713 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13141023,19 1867564,2 931978,99
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5838322,87 816577,13 7,149751 575757,28 0,0986169 535863,11 494458,34 0,0846918 0,8587965
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 545947,5 4,254968 363200,83 0,1563506 363200,83 344146,93 0,1481483 0,9475389
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 563750 8499 66,33133 501,77 0,0008901 0 0 0 0
62 Παροχές τρίτων 1114324,74 83278,31 13,38073 76449,31 0,068606 66783 66432,13 0,0596165 0,8689696
63 Φόροι - τέλη 10000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 305576 5623,2 54,34201 1038,12 0,0033973 0 0 0 0
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 452900 35079,12 12,91081 28667,25 0,0632971 9979,28 9979,28 0,0220342 0,3481073
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 138150 5,246349 105900 0,1461127 95900 73900 0,1019615 0,6978281
68 Λοιπά Έξοδα 2000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4739043,9 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 255885 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
73 Έργα 3267127,49 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1016031,41 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2254013,21 4000 563,5033 1624582,77 0,7207512 3036,7 3036,7 0,0013472 0,0018692
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1675913,21 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 1532141,85 0,9142131 0 0 0 0
82 Αποδόσεις 528100 4000 132,025 92440,92 0,1750443 3036,7 3036,7 0,0057502 0,0328502
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 309643,21
Σύνολα δαπανών 13141023,19 820577,13 2200340,05 538899,81 497495,04
Διαβάστηκε 3586 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 08:08

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Εκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου