Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 07:38

Εκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 -
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5343699,71 2788791,16 0,521884 2730327,76 0,510943 0,979036
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 335000 137181,72 0,409498 97139,68 0,289969 0,70811
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 15348,6 0,487257 15348,6 0,487257 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 103948,92 0,103124 85877,56 0,085196 0,826152
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 16940,76 0,166733 16590,76 0,163289 0,97934
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 12757 0,298543 12757 0,298543 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3735865,03 2471802,23 0,661641 2471802,23 0,661641 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 30811,93 0,346201 30811,93 0,346201 1
1 Εκτακτα έσοδα 4175041,4 886472,4 0,212327 883022,4 0,2115 0,996108
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 265065,56 0,702101 265065,56 0,702101 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3700346,52 591355,44 0,159811 591355,44 0,159811 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 27728,51 0,426592 24278,51 0,373516 0,875579
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 160 0,016 160 0,016 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 159061,61 0,394272 88128,01 0,218446 0,55405
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 159061,61 0,394272 88128,01 0,218446 0,55405
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 33856,21 0,017431 0,035929
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 33856,21 0,035929 0,035929
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 4956,64 0,009382 4956,64 0,009382 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 2750,3 0,005381 2750,3 0,005381 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 2206,34 0,128276 2206,34 0,128276 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13373072,08 4781581,41 3740291,02
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5932207,87 5412253,22 1,09607 2120100,81 0,3573882 2285872,53 2165502,03 0,3650415 1,0214147
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 1088066,93 0,4683909 1217517,93 1192438,02 0,5133206 1,0959234
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 614200 593200,01 1,035401 250089,56 0,4071794 231030,35 218413,9 0,3556071 0,8733427
62 Παροχές τρίτων 1035409,74 999427,66 1,036003 438992,94 0,4239799 412570,66 335012,87 0,3235558 0,7631395
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 1443,7 1443,7 0,14437 1,114224
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 423726 329576 1,28567 31911,65 0,075312 2260,13 221,4 0,0005225 0,0069379
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 122259,71 122259,71 0,3574845 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 455900 454867,42 1,00227 80573,43 0,1767349 69619,45 66541,83 0,1459571 0,8258533
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 358053,13 2,024233 228150 0,3147838 228150 228150 0,3147838 1
68 Λοιπά Έξοδα 3200 3200 1 1020,6 0,3189375 1020,6 1020,6 0,3189375 1
7 Επενδύσεις 4892167,47 2950061,6 1,658327 413940,26 0,0846129 329499,23 283811,67 0,0580135 0,6856344
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 270985 207585 1,305417 44711,51 0,1649963 19450,51 14962,95 0,0552169 0,3346554
73 Έργα 3222220,38 1937035,39 1,66348 343892,61 0,1067254 284712,58 243512,58 0,0755729 0,7081065
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1198962,09 805441,21 1,488578 25336,14 0,0211317 25336,14 25336,14 0,0211317 1
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2293944,96 1450701,39 1,581266 1923431,11 0,8384818 750825,95 747276,21 0,3257603 0,3885121
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1715844,96 1443701,39 1,188504 1546815,91 0,9014893 746731,57 743181,83 0,4331288 0,4804591
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 376615,2 0,7131513 4094,38 4094,38 0,007753 0,0108715
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 254751,78
Σύνολα δαπανών 13373072,08 9813016,21 4457472,18 3366197,71 3196589,91
Διαβάστηκε 3582 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 07:41

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Εκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου