Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 05:13

Εκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΘΕΜΑ:« Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους  2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.»

Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   3η Ιουλίου 2012, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ., συνεδρίασε η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 12106/27-6-2012, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΝ
1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ
2 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
3 ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ
4 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ NAI
5 ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
6 ΜΑΣΤΟΡΑΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
7 ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του  δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 10/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012  και εγκρίθηκε με την αριθ. 2986/884/20-1-12 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012.

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012

 

αφού έλαβε υπόψη της

 

- την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

- η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

- την αριθ. 10/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012  και εγκρίθηκε με την αριθ. 2986/884/20-1-12 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

- το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄τριμήνου του έτους 2012

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου - τριμήνου του έτους  2012 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 4791405,71 634394,28 0,132403 622008,79 0,129818 0,980477
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 307000 30125,09 0,098127 17739,6 0,057784 0,588865
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 42500 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1053000 16208,3 0,015392 16208,3 0,015392 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 77311,23 6392,54 0,082686 6392,54 0,082686 1
5 Φόροι και εισφορές 16774 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3239936,78 578983,35 0,178702 578983,35 0,178702 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 54883,7 2685 0,048922 2685 0,048922 1
1 Εκτακτα έσοδα 2706253,78 884658,59 0,326894 882488,59 0,326092 0,997547
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 285630,34 21204 0,074236 21204 0,074236 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2369623,44 854851,89 0,360754 854851,89 0,360754 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 41000 8602,7 0,209822 6432,7 0,156895 0,747754
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 242500 15202,77 0,062692 5734,99 0,023649 0,377233
21 Τακτικά έσοδα 242500 15202,77 0,062692 5734,99 0,023649 0,377233
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2273473,92 1059256,46 0,46592 25969,96 0,011423 0,024517
31 Εισπράξεις από δάνεια 1200000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1073473,92 1059256,46 0,986756 25969,96 0,024192 0,024517
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 782916 124826,81 0,159438 124826,81 0,159438 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 714056 118303,25 0,165678 118303,25 0,165678 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 68860 6523,56 0,094737 6523,56 0,094737 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1058684,24
Σύνολα εσόδων 11855233,65 2718338,91 1661029,14

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5836357,08 4911847,25 1,18822 581232,61 0,0995883 577942 527262,71 0,0903411 0,9071458
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1819900 1785700 1,019152 292406,95 0,160672 313643,36 293363,58 0,1611976 1,0032716
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 904247 825597 1,095264 35058,4 0,0387708 25907,69 22418,2 0,0247921 0,639453
62 Παροχές τρίτων 1129239,74 901439,74 1,252707 83267,02 0,0737372 56678,97 50649,31 0,0448526 0,6082758
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 105 0,0105 359 359 0,0359 3,4190476
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 251000 125350 2,002393 5241,34 0,0208818 2473,6 2473,6 0,009855 0,4719404
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 370500 370500 1 0 0 33168,25 33168,25 0,0895229 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 518500 400099,33 1,295928 52003,9 0,1002968 32561,13 24830,77 0,0478896 0,477479
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 829970,34 490161,18 1,69326 113150 0,1363302 113150 100000 0,1204862 0,8837826
68 Λοιπά Έξοδα 3000 3000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 3723535,69 2009451,7 1,853011 85070,39 0,0228467 35410,77 19847,08 0,0053302 0,2333019
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 230835 127935 1,804315 12084,95 0,0523532 9089,9 6156,15 0,026669 0,5094063
73 Έργα 2320215,01 1227505,01 1,890188 72985,44 0,0314563 26320,87 13690,93 0,0059007 0,1875844
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1172485,68 654011,69 1,79276 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2070308,08 1337992,08 1,547325 1220384,39 0,5894699 433700,91 410660,73 0,1983573 0,3365011
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1330459,91 1330459,91 1 1102559,69 0,8287057 313444,04 290403,86 0,2182733 0,2633906
82 Αποδόσεις 739848,17 7532,17 98,2251 117824,7 0,1592552 120256,87 120256,87 0,1625426 1,0206423
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 225032,8
Σύνολα δαπανών 11855233,65 8259291,03 1886687,39 1047053,68 957770,52

 

 

 

 

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

Παρατηρήσεις του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής στην έκθεση απολογισμού Α΄Τριμήνου 2012.

Ο απολογισμός εσόδων εξόδων του 1ου 3μήνου 2012 αποτελεί άλλη μια απόδειξη για την ανυπαρξία βούλησης και αποτελεσματικής διοίκησης ως προς την επίλυση των ουσιαστικών ζητημάτων του Δήμου, νοιοκυρέματος των οικονομικών,αλλά και την αδυναμία να ανταποκριθεί η Δημοτική Αρχή στις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων και τις απαιτήσεις των κρίσιμων και δύσκολων στιγμών που διανύουμε.

Συγκεκριμένα:

1.ΕΣΟΔΑ

  1. Στον
  1. Στον κωδικό 0322
  1. Στον κωδικό 0463
  1. Στον κωδικό 2 – Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και συγκεκριμένα στον κωδικό 2112 – Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης, τα ποσά που βεβαιώθηκαν αντιστοιχούν στο 1/22 του αρχικού προϋπολογισθέντος ποσού. Υπάρχει εξήγηση για αυτήν την απόκλιση;
  1. Στον κωδικό 3- Δάνειο, θέλουμε να θέσουμε το θέμα της εξέλιξης του Δανείου, σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα αιτήματά μας, εάν υπάρχει θετική στάση, κατανόηση ή διάθεση από τους δανειστές για την έγκρισή του και αν ισχύει η αρχική θέση της απόφασης του Δήμου για τους όρους του Δανείου.
  1. Στον κωδικό 32

2.ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο Α΄τρίμηνο του 2012 δεν μπορεί κανείς να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την πορεία των Δαπανών, όσον αφορά κυρίως τα έργα που σχεδιάζονται και ιδιαίτερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των σοβαρών προβλημάτων υποδομών που αντιμετωπίζουν οι δημότες και πολίτες του Δήμου στα χωριά μας (π.Χ. προβλήματα ύδρευσης κ.α.)

Ασφαλώς θα πρέπει να επισημάνουμε την δύσκολη εικόνα όσον αφορά την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου σχετικά με οφειλές που υπάρχουν προς τρίτους και που έχουν βεβαιωθεί ακόμα και από το έτος του 2006 ,του 2007, του 2008, του 2009 του 2010 έως και σήμερα, μεταξύ των άλλων για αμοιβές και έξοδα προσωπικού (κωδικός 8111),αιρετών αρχόντων και τρίτων (κωδικός 8112), για αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων (κωδικός 8113 και ειδ. 8113.008), κ.ά.

Καλπάκι 3 Ιουλίου 2012

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.

Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  93/2012.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Διαβάστηκε 4322 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 10:00

Σχετικά Άρθρα