Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Interreg

Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Πωγωνίου


Έχοντας υπόψη:
■    τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
■    τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10
■    την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
■    το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
■    του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
■    του Π.Δ. 60/2007
■    την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
■    την υπ' αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
■    την υπ' αρίθμ. 38411/ΕΥΘΥ1836-07/02-2011 (ΦΕΚ 2285/13-10-2011 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521/31-2-2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
■    Την από Νο Α.1-Α.1-15/27-11-2012 υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) του έργου «Παροχή υπηρεσιών υλικών για την υλοποίηση του έργου: "Promote Indigenous development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes"», με το ακρωνύμιο "BrandlNode" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Greece - Albania" IPA Cross-Border Programme 2007 - 2013"
■    Την υπ' αριθμ. 133/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩ1Ω-ΚΓ9), περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και την εγγραφή ποσού 45.000,00€ σε νέο ΚΑ Εξόδων 15-6162.007 με τίτλο: «Υπηρεσίες προώθησης ενδογενούς ανάπτυξης προγράμματος INTERREG Ελλάδα - Αλβανία 2007-2014 "BrandINote"» με τη μεταφορά του ποσού από το αποθεματικό (Κ.Α. -
9111)
■    Την υπ' αριθμ. 245/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Promote Indigenous development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes - Αρχιτεκτονική μελέτη για τη δημιουργία κόμβου τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε κτίριο στο Χάνι Δελβινακίου»
■    Την υπ' αριθμ. 30/2013 μελέτη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: "Promote Indigenous development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes"», με το ακρωνύμιο "BrandlNode" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Greece - Albania" IPA Cross-Border Programme 2007 - 2013"
■    Την υπ' αριθμ. 170/2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩ1Ω-ΘΡΗ) της οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της υπ' αριθμ. 30/2013 μελέτης, των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και την έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: "Promote Indigenous development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes"», με το ακρωνύμιο "BrandINode" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Greece - Albania" IPA Cross-Border Programme 2007 - 2013" με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 45.000,00ευρώ με το ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. O πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο.
2.    Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα παραρτήματα αυτού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3.    Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 04/12/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00' στα γραφεία του Δήμου Πωγωνίου, Καλπάκι, 440 04. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται.
4.    Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α'), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
5.    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Έργο της
Επιτροπής Διαγωνισμού θα είναι: η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών καθώς και η εξέταση των ενστάσεων. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή.
6.    Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 5% του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτών (2.250,00 €)

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού με τα παραρτήματα αυτής, που παρατίθεται σε συνέχεια της παρούσας απόφασης, επισυναπτόμενη και αποτελούσα αναπόσπαστο τμήμα της.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Καψάλης


Πληροφορίες      : Ευμορφία Σίδερη
Τηλέφωνο    : 2653360120
Fax    :2653360103
e-mail    : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατηγορία Διακυρήξεις
Ετικέτες
Τρίτη, 02 Απριλίου 2013 10:00

GREECE – ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013

Ο Δήμος Πωγωνίου στα πλαίσια της διεξαγωγής του GREECE – ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013 και προκειμένου να αναθέσει σε ιδιώτη μελετητή τη σύνταξη της μελέτης του έργου: «Promote Indigenous development by enhansing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes»  στην Τ.Κ.  Δελβινακίου, ανακοινώνει ότι μέχρι και την 18η Απριλίου 2013 δέχεται οικονομικές προσφορές επί της Προεκτιμήσεως Αμοιβής σύνταξης της ανωτέρω μελέτης (υπ’ αριθμ. πρωτ. 4486/01-04-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πωγωνίου).
      Επισημαίνεται ότι λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα του προαναφερόμενου Προγράμματος, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη μελέτη εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού.
      Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου , τηλ. 2653360120, υπεύθυνη υπάλληλος Ευμορφία Σίδερη.


Συνημμένα:  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4486/01-04-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πωγωνίου
    

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ

 

 

Κατηγορία Εργα
Ετικέτες
Εναρκτήρια Συνεδρίαση του Εταιρικού Σχήματος του Έργου με διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ KAI GRECIA SALENTINA/ POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA» (acronym: POLYSONG) που υλοποιείται με επικεφαλής το Δήμο Πωγωνίου στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013

Το Έργο αφορά σε ειδικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση του πολυφωνικού τραγουδιού και των τοπικών λαϊκών χορών, τη διάδοση της ιδιαίτερης πολιτισμικής κληρονομιάς στις περιοχές του Πωγωνίου και της Grecia Salentina και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής Δράσεις:

 

  • Την προβολή των κοινών πολιτιστικών στοιχείων και ιδιαιτέρως των στοιχείων εκείνων που αφορούν το παραδοσιακό τραγούδι.
  • Τη διαφύλαξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, αλλά και η προβολή της, έτσι ώστε να αποτελέσει έναν ακόμα σημαντικό πόρο για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
  • Την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, με τη δημιουργία νέων πόλων έλξης επισκεπτών.
  • Τη διείσδυση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

 

Στο Εταιρικό Σχήμα υλοποίησης του Έργου συμμετέχουν από την Ελληνική πλευρά ο Δήμος Πωγωνίου (Επικεφαλής Εταίρος) και από την Ιταλική πλευρά οι Δήμοι Sternatia, Calimera καθώς και ο Δήμος Zollino.

Σήμερα Δευτέρα (16/07/2012) πραγματοποιήθηκε  στο Καλπάκι, η εναρκτήρια συνάντηση του Εταιρικού σχήματος του Έργου,  με πρωτοβουλία του Δήμου Πωγωνίου. Τα θέματα που συζητήθηκαν στην ατζέντα  περιελάμβαναν  την οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης των εταίρων καθώς και την επεξεργασία τεχνικών και διαχειριστικών θεμάτων για την υλοποίηση του Έργου .

 

Σελίδα 2 από 2