Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής


Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πωγωνίου προτίθεται να χωροθετήσει  την έκταση  που απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα και  συνοδεύει την ανακοίνωση ,
η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του  Βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
Λόγω του κατεπείγοντος της χωροθέτησης για την δημιουργία του Βιολογικού καθαρισμού και των εγκαταστάσεών του, παρακαλούμε εάν κάποιοι κάτοικοι διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας να τους καταθέσουν άμεσα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου.


Ο Δήμος Πωγωνίου προσκαλεί τους ανέργους της περιοχής να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση έως 25-05-2012, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα :
«Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης πληροφορικής», που υλοποιεί το ΚΕΚ ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, με υλοποίηση εντός δύο (2) μηνών. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο ή άνεργη είναι 500€, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης. Επιπλέον το ΚΕΚ προσφέρει δωρεάν βιβλίο και πιστοποίηση.  Ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος,  η μεταφορά των ανέργων καθώς και  τα τμήματα και  οι ώρες θα καθοριστούν βάσει των συνολικών αιτήσεων που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από τον αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι, που το τελευταίο έτος έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης , που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο καιρό διαρκεί η κατάρτισή τους.
Βασικό κριτήριο επιλογής και μοριοδότησης είναι οι μήνες ανεργίας και η ηλικία του υποψηφίου.
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης είναι :
 1. ΑΦΜ
 2. ΑΜΚΑ
 3. Αριθμός κάρτας ανεργίας
 4. Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας
 5. ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας Λογαριασμού  ανέργου/ ης

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΚ από 10π.μ. έως 3μ.μ. στα τηλέφωνα 26510-51200,  6944246263 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.eurokatartisi.gr ή στο τηλέφωνο του Δήμου Πωγωνίου 26533-60115.

Για να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/

 

Εκ του Δήμου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Πωγωνίου σας ενημερώνουν ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών & Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ΛΑΕ έτους 2012 και λήγει την 25η Μαΐου 2012. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων θα πρέπει να προσέλθουν στα Κ.Ε.Π. ώστε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση που θα διενεργηθεί από την Αγροτική Εστία.
Δικαιούχοι των ποονοαιιιιάτων είναι:
1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
2. Οι ασφαλιστικά ενήμεροι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
3. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι του ΟΓΑ (σύζυγοι και παιδιά γεννηθέντα μέχρι 31/12/2007).
4. Οι δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.

Δικαιολονητικά
Για την υποβολή αίτησης ο δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μαζί του :

 • το Απόκοιιιια πληρωιιής σύνταξης ή ενημερωτικό σηιιείωιια συντάξεων (οι συνταξιούχοι) ή απόκοιιιια καταβολής εισφορών(οι ασφαλισμένοι)
 • τις Αστυνομικές Ταυτότητες,
 • τα Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα για το έτος 2012, τόσο τα δικά του όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας
 • Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ (χήρες και ορφανά) πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.
Προϋπόθεση συιιιιετοχής είναι: Η κατοχή βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. σε ισχύ.
Για υποβολή αίτησης από τρίτο πρόσωπο εκτός των δικαιολογητικών απαιτείται και ΝΟΜΙΜΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.
Πληροφορίες στα κατά τόπους  Κ.Ε.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  30-4-2012

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8/30-4-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση της 62/2011 Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 993/Β΄/ 26-5- 2011 περί Συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Πωγωνίου και Σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης  με την πρόσθεση σκοπού της. AΠΟΦΑΣΗ  107
 2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης [ΤΟΠΣΑ]. ΑΠΟΦΑΣΗ  108
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012. ΑΠΟΦΑΣΗ  109
 4. Ρύθμιση τρόπου χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων. ΑΠΟΦΑΣΗ  110
 5. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ  111
 6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ετ. 2011, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΠΟΦΑΣΗ 112
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμου προς Λ. & Ζ. Παππά  στο Τ.Κ. Ζαβρόχου. ΑΠΟΦΑΣΗ  113
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου:«Μεταφορά νερού από Κάτω πηγάδια έως Σάδια Τ.Κ. Δελβινακίου» ΑΠΟΦΑΣΗ  114
 9. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο Περιβαλλοντικής έκθεσης του υφιστάμενου σταθμού τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» στην Τ.Κ. Μαυριοπούλου». ΑΠΟΦΑΣΗ  115
 10. Συγκρότηση ομάδας υπαλλήλων για την ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης & διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  116
 11. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού θέση Μπόλου». ΑΠΟΦΑΣΗ  117
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 3 κλειδιών Τ.Δ. Ιερομνήμης». ΑΠΟΦΑΣΗ  118
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση – Έκσυγχρονισμός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κουκλιών». ΑΠΟΦΑΣΗ  119
 14. Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Καλντεριμιών Μερόπης». AΠΟΦΑΣΗ  120
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνέχιση Καλντεριμιών προς τον ξενώνα Σχίζα στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου». ΑΠΟΦΑΣΗ 121
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου στην Τ.Κ.
  Κεφαλοβρύσου». ΑΠΟΦΑΣΗ 122
 17. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής περιουσίας της Δ.Ε. της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, με θέμα: «Καταπάτηση Κοινοτικής έκτασης από τον Αχιλλέα Σιδέρη». ΑΠΟΦΑΣΗ  123
 18. Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα εργασιών [μειωτικός] του έργου: «Διαμ/ση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου» AΠΟΦΑΣΗ  124
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποϊα Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  125
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων». ΑΠΟΦΑΣΗ  126
 21. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Αποκ/ση Οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.» ΑΠΟΦΑΣΗ  127
 22. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος Οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.» ΑΠΟΦΑΣΗ  128
 23. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Πλακοστρώσεις Κοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  129
 24. Καθορισμός κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.   ΑΝΑΒΟΛΗ
 25. Έγκριση σύμβαση εισπράξεων ταχυπληρωμής μεταξύ ΕΛΤΑ και Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  130
 26. Επί αιτήσεως Νικολάου Βιρβίλη – Δημοπράτηση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σιταριάς. ΑΠΟΦΑΣΗ  131
 27. Επί αιτήσεως Τζαβέλλα Γεώργιο – Διαγραφή τέλους ύδρευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  132

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου – υπογραφή σύμβασης Δήμου και Επιχείρησης – Ορισμός Επιτροπής καλής εκτέλεσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  133
 2. Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου, εκ των εσόδων από  παράβολα αλλοδαπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  134
 3. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης για την προγραμματική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου  Δ.Ε. Άνω Καλαμά. ΑΠΟΦΑΣΗ  135
 4. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  136
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  137
 6. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλαμιωτών «Το Σώσινο». AΠΟΦΑΣΗ  138
 7. Παραχώρηση χρήσης του νερόμυλου Ωραιοκάστρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου. ΑΠΟΦΑΣΗ  139
 8. Αποδοχή παραχώρησης κτιρίων μαθητικών εστιών Πωγωνιανής και Δολιανών και ορισμός επιτροπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  140
 9. Αποδοχή έγκρισης ολοκληρωμένων σχεδίων για την Αγροτική Αναγέννηση – Ορισμός μελών κοινής Επιτροπής παρακολούθησης, για την προγραμματική  Σύμβαση του έργου: «Ανάδειξη Παραδοσιακής μορφής αγοράς  Τ.Δ.  Παρακαλάμου – Α΄φάση από οικία Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  141
 10. Έγκριση εκδήλωσης την 9-5-2012 στην  Δ.Ε. Δελβινακίου – Χάνι Δελβινακι – Έγκριση δαπάνης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  142
 11. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Δ. Αρετής. ΑΠΟΦΑΣΗ  143 
 12. Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Κακολάκκου.ΑΠΟΦΑΣΗ  144
 13. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.ΑΠΟΦΑΣΗ  145
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012 07:02

Σεμινάριο μελισσοκομίας πρόγραμμα

Το σεμινάριο μελισσοκομίας θα πραγματοποιηθεί  στον Δήμο Πωγωνίου – Τ.Κ. Καλπακίου από 30.04.2012-εώς 14.05.2012 και τις ώρες 5.00- 8.30 μ.μ. καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και 1ης Μαΐου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

(Διάρκειας  σαράντα ωρών)

Μάθημα 1ο (4 ώρες)
 • Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
 • ΜΕΛΙΣΣΕΣ: ΜΙΑ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Μάθημα 2 ο (4 ώρες)
 • O ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 • OΜΟΙΟΣΤΑΣΗ
 • ΤΡΟΦΑΛΛΑΞΗ
 • ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ

Μάθημα 3 ο (4 ώρες)

 • H ΚΗΡΗΘΡΑ & ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
 • Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Μάθημα 4 ο (4 ώρες)
 • ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 • ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑ- ΑΦΕΣΜΟΣ
Μάθημα 5 ο (4 ώρες)
 • TΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
 • ΤΡΥΓΟΣ ΜΕΛΙΟΥ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (COLONY COLLAPSE DISORDER, CCD)
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥΣ
Μάθημα 6 ο (4 ώρες)
 • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μάθημα 7 ο (4 ώρες)

 • ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ
 • OΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Μάθημα 8 ο (4 ώρες)
 • ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Μάθημα 9 ο (4 ώρες)
 • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μάθημα 10 ο (4 ώρες)

 • ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
 • ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ
 • (ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΕ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ)
Εκπαίδευση :
Dr. Αικατερίνη Τζιάλλα,   Γεωπόνος
Βιωματική εκπαίδευση:
κ. Κωνσταντίνος Σιχλιμίρης - Νεγράδες
Πατήρ Θεοφάνης Κατσούκης – Πωγωνιανή
Πληροφορίες/ Δήμος Πωγωνίου:
Δ. Γκαρτζονίκας, M.Sc. Γεωπόνος
Τηλ: 2653360112 -6937484444
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012 06:33

Εκλογές 2012


Στις 6 Μαϊου 2012 θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή ώρα και θα λήξει την 19η ώρα της ίδιας ημέρας. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.


Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου:
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:
Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1994).
Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.


Ποιοι στερούνται του δικαιώματος αυτού:

Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

Ποιούς ψηφίζουμε

Πίνακας υποψηφίων για τον Νομό Ιωαννίνων.
Πίνακας υποψηφίων για τον Νομό Αττικής  (αφορά τους ετεροδημότες).

Πού θα ψηφίσουμε:
Οι εκλογείς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι ετεροδημότες εκλογείς θα ψηφίσουν σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών της έδρας του Νομού που διαμένουν.
Όλοι οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουν, με την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής απόφασης του οικείου Αντιπεριφερειάρχη το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία γνωστοποιείται στους δήμους του νομού.

Ειδικότερα για το Δήμο Πωγωνίου ισχύουν τα  Εκλογικά τμήματα

Πώς ψηφίζουμε:
Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.
Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.
Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.
Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη:
α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και
β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).
Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.
Σταυροί προτίμησης ανά εκλογική περιφέρεια
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ιωαννίνων Σταυροί Προτίμησης μέχρι 2.


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί   την  Παρασκευή  30η Απριλίου  2012,    και ώρα 19.30.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

 2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης [ΤΟΠΣΧΑ].

 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.

 4. Ρύθμιση τρόπου χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων.

 5. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.

 6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ετ. 2011, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμου προς Λ. & Ζ. Παππά  στο Τ.Κ. Ζαβρόχου.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Μεταφορά νερού από Κάτω πηγάδια έως Σάδια Τ.Κ. Δελβινακίου»

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο Περιβαλλοντικής έκθεσης του υφιστάμενου σταθμού τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» στην Τ.Κ. Μαυριοπούλου».

 1. Συγκρότηση ομάδας υπαλλήλων για την ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης & διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

 1. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού θέση Μπόλου».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 3 κλειδιών Τ.Δ. Ιερομνήμης».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση – Έκσυγχρονισμός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κουκλιών».

 1. Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Καλντεριμιών Μερόπης».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνέχιση Καλντεριμιών προς τον ξενώνα Σχίζα στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».

 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής περιουσίας της Δ.Ε. της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, με θέμα: «Καταπάτηση Κοινοτικής έκτασης από τον Αχιλλέα Σιδέρη».

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα εργασιών [μειωτικός] του έργου: «Διαμ/ση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου»

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποϊα Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων».

 1. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Αποκ/ση Οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.»

 1. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος Οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.»

 1. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Πλακοστρώσεις Κοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου».

 2. Καθορισμός κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

 

 1. Έγκριση σύμβαση εισπράξεων ταχυπληρωμής μεταξύ ΕΛΤΑ και Δήμου Πωγωνίου

 2. Επί αιτήσεων δημοτών.

   

  ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RIVER ACTION KALAMAS 2012

  Φίλες και φίλοι
  Μετά από την πρώτη διημερίδα που έγινε στον Παρακάλαμο, οι προετοιμασίες για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις και ιδιαίτερα για τις κεντρικές εκδηλώσεις του Αυγούστου παίρνουν πλέον επιτακτικότερο χαρακτήρα λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχει απομείνει. Είναι ανάγκη λοιπόν, για να έχουν οι εκδηλώσεις την επιτυχία που όλοι προσδοκούμε, να κάνουμε πολύ καλό προγραμματισμό με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ημερομηνίες, που θα τις τηρούμε όλοι στις υποχρεώσεις που ο καθένας αναλαμβάνει Για τι λόγο αυτό στην επόμενη συνάντησή μας θα πρέπει να παραβρεθούν όσο γίνεται περισσότερα άτομα, να προσδιορισθούν οι ανάγκες που υπάρχουν και να αναλάβουμε όλοι την υλοποίησή τους.
  Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν - φυσικά ο καθένας μπορεί να θέσει και άλλα – είναι:
  • Το πρόγραμμα της διημερίδας που θα γίνει στις 16 &17 Ιουνίου στο Βουτσαρά και αφορά το περιβάλλον ( Σχέδιο του προγράμματος συννημένο)
  • Μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες για το τετραήμερο 9-12 Αυγούστου
  • Δημοσιοποίηση από τα μέσα ενημέρωσης των εκδηλώσεων 9-12 Αυγούστου
  • Χορηγίες για την οικονομική στήριξη των εκδηλώσεων 9-12 Αυγούστου
  • Διοργάνωση μέσα στο Μάϊο συγκέντρωσης-εκδήλωσης των αδελφοτήτων των χωριών Πωγωνίου και Ζίτσας, όπως και όσων κατάγονται από τα χωριά και μένουν στην Αθήνα για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τις εκδηλώσεις River Action Kalamas.
  H συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 26 Απριλίου στις 6 το απόγευμα στην Ομοσπονδία Πωγωνίου Δεληγιώργη 7 Ομόνοια

  Μάκης Σταύρου
  Συντονιστής της ομάδας προετοιμασίας

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  (Για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων του προγράμματος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

  Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., αναφορικά με την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ύστερα από την νεότερη ενημέρωση της 24ης Απριλίου 2012 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που υλοποιεί με Συμπράττοντες φορείς την Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Ενότητα Ιωαννίνων και το ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων, ότι, λόγω της τρέχουσας προεκλογικής περιόδου, η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης των εκατόν είκοσι δύο (122) ωφελούμενων του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 23.403/1/2012) αναστέλλεται.

  Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π. θα ανακοινώσει, χρησιμοποιώντας εκ νέου τους προβλεπόμενους τρόπους και μέσα επικοινωνίας (τοπικός τύπος, αναρτήσεις στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, στην Περιφερειακή Ενότητα και το ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων, στα Δημοτικά Καταστήματα και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας, στα γραφεία και στην ιστοσελίδα της Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»), τις νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
  Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. επικοινωνίας  26510-39820.
  Ιωάννινα, 24-04-2012
  Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
  Κρανάς Παναγιώτης
  Πρόεδρος Δ.Σ.
  Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Διαχειριστής