Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 05:37

Κατασκευή καλντεριμιών Κάτω Μερόπης

Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

Τεχνική περιγραφή
Με την παρούσα προβλέπεται να διαμορφωθεί και να επιστρωθεί με λίθους (κατασκευή λιθόστρωτου (καλντερίμι) με λίθους της περιοχής) ο κοινοτικός δρόμος ο οποίος διέρχεται από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. H ανάγκη αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στις φωτογραφίες που συνυποβάλλονται με τη παρούσα μελέτη, χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια υλικών, φθορές λόγω του χρόνου και της μη συντήρησης γεγονός που καθιστά δύσβατο τον δρόμο για τους πολίτες.
Για την αποκατάσταση τους λοιπόν προβλέπονται και προτείνονται κατά σειρά προτεραιότητα οι παρακάτω εργασίες :

 • Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού και (όπου απαιτείται και είναι δυνατή) διαπλάτυνση με εκσκαφή του υφιστάμενου πρανούς, ώστε το πλάτος του προς κατασκευή καλντεριμιού να μην είναι μικρότερο του 1,20μ. και μεγαλύτερο από 1,50μ. καθώς και χειρονακτική διακίνηση των εκσκαφών αυτών.
 • Κατασκευή λιθοστρώτου (καλντερίμι) με λίθους απόχρωσης που να προσομοιάζει με τους λίθους της περιοχής απλής μορφής  σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
 • Όπου απαιτείται θα κατασκευαστεί τοίχος ανακοπής καταπτώσεων από λιθοδομή με λίθους της περιοχής.
Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό 32.000,00 €  (για  εργασίες   26.016,26€ + Φ.Π.Α. 5.983,74€). Το έργο θα προταθεί για χρηματοδότηση από  ΟΠΑΑΧ 2011.

Κατά μήκος της κεντρικής κοίτης του Μέγα Λάκκου. Στην κεντρική κοίτη θα κατασκευασθούν φράγματα βάρους και στον συμβάλλοντα κλαδοπλεγματα.Για την ακινητοποίηση των εντός της κοίτης προσχώσεων θα κατασκευαστούν τριάντα τρία (33) συρματολίθινα φράγματα Φ3 (συρματόπλεκτα κιβώτια) ύψους lm στις χιλ. θέσεις 0+71.6 , 0+75.7 , 0+79.7 , 0+83.2 , 0+86.7 , 0+90.3 , 0+94 , 0+104.3 , 0+118 , 0+127.1 , 0+143.4 , 0+158.76 , 0+167.2 , 0+176.3 , 0+182.4 , 0+190.9 , 0+204.6 , 0+218.6 , 0+232.2 , 0+245.9 , 0+256.2 ; 0+268 , 0+281.9 , 0+292.7 , 0+306.2 , 0+316.3 , 0+322.2 , 0+329.9 , 0+336.9 , 0+334.9 , 0+355.3 , 0+365.1 , 0+376.7 .

Τα παραπάνω συρματολίθινα φράγματα (συρματόπλεκτα κιβώτια) θα κατασκευαστούν σε γαιώδεις θέσεις. Η κατασκευή τους θα γίνει με φάτνες συρματοκιβωτίων με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης, οι οποίες θα πληρωθούν με θραυστό υλικό λατομικής προέλευσης. Το βάθος θεμελίωσης έχει υπολογιστεί σε 1,3m με βάση το βάθος της μέγιστης υποσκαφής που μας δίνει ο τύπος του Κοτούλα προσαυξημένο κατά 0,2m.
Αντίστοιχα θα κατασκευαστεί φράγμα βάρους (ΦΙ) με προφραγμα (Φ2) από σκυρόδεμα στις χιλ. θέσεις 0+424.7 και 0+430.7 . Η απόσταση του προφράγματος από το φράγμα θα είναι δύο φορές το ύψος του δηλαδή 6m. Τόσο το φράγμα όσο και το προφραγμα θα κατασκευαστούν σε βραχώδεις θέσεις. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου το βάθος θεμελίωσης σε βραχώδεις θέσεις γίνεται 0,5 έως lm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε βάθος θεμελίωσης lm.
Μεταξύ του φράγματος ΦΙ και του προφράγματος Φ2 θα κατασκευαστεί κοιτόστρωση πλάτους 9m και πάχους 0,3m από σκυρόδεμα άοπλο στρώσης φθοράς με κολυμβητοΰς λίθους λατομείου.
Με την κατασκευή των φραγμάτων αυτών θα επιτευχθεί κλίση αντιστάθμισης 6%.
Στον συμβάλλοντα θα κατασκευαστούν είκοσι τρία (23) κλαδοπλεγματα .

 

 

 

 


 

Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή των Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση της γεώτρησης του Δήμου Δελβινακίου.

Θα γίνει προμήθεια εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 20m3/h , Μανομετρικού Η=260 ΜΤΣ σε γεώτρηση 8"και σε βάθος 230- 240 μέτρα. ΗλεκτρικούΠίνακα-σωλήνωσης υδραυλικής, οικίσκου με τον απαραίτητο φωτισμό τις γειώσεις και την αντικεραυνική προστασία.
Η κατάθλιψη θα γίνεται στη ρυθμιστική δεξαμενή κοντά στο γήπεδο μέσω αγωγού ΡΕ Φ90" μήκους περίπου 1000μέτρων ο οποίος θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.
Η λειτουργία της γεώτρησης θα είναι αυτόματη ανάλογα με τις απαιτήσεις
άρδευσης του γηπέδου ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης απαιτείται.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στον συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 115.500,00 € (με ΦΠΑ 23%).

Τρέχων στάδιο : Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία

Με την συγκεκριμένη μελέτη προτείνεται η οργάνωση-διαμόρφωση συγκεκριμένων χώρων και η αξιοποίησή τους ώστε να είναι κατάλληλοι για την ικανοποίηση της ανάγκης του κοινού για υπαίθρια αναψυχή.
Πρόκειται για έργο διαμόρφωσης μικρών υπαίθριων χώρων αναψυχής και τοποθέτησης εξοπλισμού δασικής αναψυχής σε τέσσερεις θέσεις κατά μήκος μιας διαδρομής στην διοικητική περιφέρεια του Τ.Δ. Ιερομνήμης του Δήμου Άνω Καλαμά. Τα έργα  που προτείνονται είναι ο καθαρισμός και η σήμανση μονοπατιού μήκους 3,0km και η  διαμόρφωση χώρων αναψυχής με την κατασκευή έργων εξυπηρέτησης των επισκεπτών (τραπεζόπαγκοι, ψησταριές, κιόσκια κλπ).

 

Μετά από διαγωνισμό που διενεργήθηκε κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην στην Β.ΑΗΔΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.(F & B) με έκπτωση 50,98%

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την υπ. αριθμ.   ΣΟΧ2/2011 προκύρηξη.

Οι πλήρης πίνακες στο συνημέννο αρχείο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                           
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 15625
                                                                                                                                                                                   ΚΑΛΠΑΚΙ    15-11-2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-11-2011 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 18/14-11-2011] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

  
Α/Α  ΑΡ. ΑΠΟΦ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΘΕΜΑΤΟΣ   ΘΕΜ. ΑΠΟΦ. 
1.         ---               ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤ. 2011 [ΑΝΑΒΟΛΗ].
2.         ---               ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤ. 2011 [ΑΝΑΒΟΛΗ].
3.         ---               ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤ, 2011 [ΑΝΑΒΟΛΗ].
4.         ---               ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΕΤ. 2011. [ΑΝΑΒΟΛΗ]
5.        267              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤ. 2011  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
6.        268              ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2011-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
7.        269              ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
8.         270             ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
9.         271             ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
10.       272             ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 61/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
11.       273             ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
12.       274             ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤ.  ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΟΛΟΥ.
13.       275             ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΕΚΘΕΣΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ  Γ.&Ν. ΚΟΛΕΦΑ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.
14.       276             ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ.
15.       277             ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ [ΦΑΣΗ ΙΙ].
16.       278             ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ».
17.       279             ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ».
18.       280             ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ.
19.       281             ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010- ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.
20.       282             ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
21.       283             ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 Ν. 3316/05 [ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ]
22.       284             ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.
23.       285             ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.
24.       ---               ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» [ΑΝΑΒΟΛΗ]
25.       ---               ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. [ΑΝΑΒΟΛΗ]
26.      286              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ – ΧΑΓΙΑΤΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΥΜΑΔΩΝ»
27.      287              EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ Κ.Δ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ»
28.      288              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Κ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ [Α΄ΦΑΣΗ].
29.      289              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Δ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ».
30.      290              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Κ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ»
 


1ο ΕΚΤ.  291          ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
2ο ΕΚΤ.  292          ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ 63/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΤ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
3ο ΕΚΤ.  293          ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».
4ο ΕΚΤ.  294          ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.
5ο ΕΚΤ.  295          ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ,
6ο ΕΚΤ.  296          ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.
7οΕΚΤ.  297           ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ             ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
8ο ΕΚΤ.  298          ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
9ο ΕΚΤ.   299         ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ/ΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ.
10ο ΕΚΤ.   300       ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ  ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΜΕΣΩ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΔΕΗ.
11ο ΕΚΤ.    301      ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ  ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΟΤΑ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Προτάσεις στον  Άξονα 3 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»του Δήμου Πωγωνίου

 

ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ
321
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΤΔ ΣΙΤΑΡΙΑΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΙΑΧΟΒΟΥ
321
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ
323
 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΤΟΒΡΙΤΣΙ ΣΤΟ ΤΔ ΡΙΑΧΟΒΟΥ
 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
 • ΕΚΘΕΣΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ Γ&Ν ΚΟΛΕΦΑ
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 05:17

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 14/11/2011

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την  14η Νοεμβρίου  2011,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00.

Θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Επιβολή τελών ύδρευσης ετ. 2011.
 2. Επιβολή τελών φωτισμού και καθαριότητας ετ. 2011.
 3. Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων και κοιν/στων χώρων ετ. 2011
 4. Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής ετ. 2011.
 5. Έγκριση προϋπολογισμού ετ. 2011 Κοινωφελούς Επιχ/σης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Νεολαίας & άθλησης Δήμου Πωγωνίου.
 6. Έγκριση 2ετούς προγρ/τος δράσης 2011-12 Κοινωφελούς Επιχ/σης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Nεολαίας & άθλησης Δήμου Πωγωνίου.
 7. Παραχώρηση υπαλλήλων στην Κοινωφελή Επιχ/ση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Νεολαίας & άθλησης Δήμου Πωγωνίου, ως μέλη επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών.
 8. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης  Προέδρου & Αντιπροέδρων Κοινωφελούς Επιχ/σης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Πωγωνίου.
 9. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής προστασίας - Αλληλεγγύης – Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
 10. Τροποποίηση της 61/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής προστασίας – Αλληλεγγύης – Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
 11. Έγκριση διάλυσης σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου».
 12. Έγκριση της μελέτης: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δολού».
 13. Έγκριση της μελέτης: «Έκθεση – μουσείο – εργαστήρι ψηφιδωτών Γ & Ν Κολέφα Τ.Κ. Πωγωνιανής».
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες διαμορφώσεις ισογείου Δημοτικού ξενώνα Δ.Δ. Καστανής».
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κλειστού γυμναστηρίου Καλπακίου – φάση ΙΙ».
 16. Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού ξενώνα Καστάνιανης».
 17. Έγκριση μείωσης μισθώματος ακινήτου που στεγάζεται η ΔΟΥ Δελβινακίου.
 18. Διαγραφή χρέους της ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ.
 19. Έγκριση πληρωμής προμήθειας και έργου - συνεχιζόμενων από το έτος 2010- από τακτικά έσοδα.
 20. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών.
 21. Σύσταση Επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 3316/05 [εκπόνηση δασοπονικών μελετών].
 22. Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης εκτροφείου θηραμάτων Τ.Κ. Δελβινακίου.
 23. Ορισμός συμβουλίου ένταξης μεταναστών.

Τοπογραφική - Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του δικτυου ύδρευσης στο Δ.Δ. Βασιλικό.

Παραδοτέα (συνημένα) η τοπογραφική αποτυπωση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού δικτύου.

Γιορτή Τσίπουρου
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Αδελφότητας Κρυονεριτών Πωγωνίου Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την γιορτή τσίπουρου που διοργανώνεται από την Αδελφότητά μας το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού μας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
-Το πρωί του Σαββάτου παρασκευή τσίπουρου με παραδοσιακά καζάνια στην κεντρική πλατεία του χωριού μας.
-Το βράδυ του Σαββάτου παραδοσιακό γλέντι και συνεστίαση με παραδοσιακά φαγητά στην αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού μας.

Σας περιμένουμε όλους.

Με  πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ιωάννου Χαρίλαος

Ο Γεν. Γραμματέας Αγγέλης Ιωάννης

 

http://adelfotitakrioneriton.blogspot.com 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις Διαχειριστής