Δήμος Πωγωνίου

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012 06:35

Eκμίσθωση περισσεύματος θερινών βοσκών Τ.Κ. Στρατίνιστας για το έτος 2012

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πωγωνίου

Διακηρύσσει ότι:

 

Την 30η Μαϊου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι , τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές προφορικές προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , για την εκμίσθωση περισσεύματος θερινών βοσκών Τ.Κ. Στρατίνιστας  για το έτος 2012 συνολικής εκτάσεως 3.500,00 στρεμμάτων για μικρά ή μεγάλα ζώα.

Η πλειοδοσία θα γίνει με τους παρακάτω όρους σύμφωνα με την αριθ. 50/2011 Ο.Ε.

1) Περιγραφή εκμίσθωσης βοσκοτόπων

Περίσσευμα θερινών βοσκών Τ.Κ. Στρατίνιστας για το έτος 2011συνολικά εκτάσεως 3.500 στρεμμάτων ήτοι: στη θέση Χαλκιάδες και στη θέση Σέλα. Τα όρια ορίζονται στη θέση «Σέλλα – Χαλκιάδες  Σέλκη – Κυτιό-Προφήτης Ηλίας-Σύνορο Ψιλοκάστρου- Μπρα

ϊμη και Πλάκα –Πετρέλαια. Στην τοποθεσία Χαλκιάδες έχει δικαίωμα ο εκμισθωτής να κατοικεί στο υπάρχον οίκημα κατά την διάρκεια της μίσθωσης καθώς και να σταυλίζει το κοπάδι του σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από το σπίτι για μικρά και μεγάλα ζώα. Θέση Αγία Μαρίνα – Γλύνα- Ντράκου, Μπλατίνα μέχρι σύνορα Περιστερίου και Χαλίκια για μικρά ζώα.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/5/11 ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι και ώρα έναρξης δημοπρασίας  12.00 μεσημβρινή   & λήξη 12.30 μεσημβρινή.

4) Κατώτατα όρια των πρώτων  προσφορών

Για θερινές βοσκές Τ.Κ. Στρατίνιστας ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.000,00€ για τη θέση Χαλκιάδες και 1.000,00€ για τη θέση Σέλα αντίστοιχα.

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

8) Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται  από 15-7-11 έως 30-11-2011 .

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Ολόκληρο το ποσό θα καταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου  Πωγωνίου έως 15-7-2011.

10) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ήτοι  100,00€ εγγύηση ανά θέση.

11) Υποχρεώσεις  όροι  μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Σε περίπτωση που ακολουθήσει νόμιμη απαρίθμηση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και βρεθούν περισσότερα από τα αναγραφόμενα μικρά ή μεγάλα ζώα ,αυτά θα θεωρηθούν ότι βόσκουν αυθαίρετα και θα επακολουθήσουν οι νόμιμες κυρώσεις περί αυθαίρετου βοσκής και θα εκδιωχθούν από τις βοσκήσιμες εκτάσεις. Επίσης απαγορεύεται η αντικατάσταση των αρχικών εισαγόμενων γιδοπροβάτων με άλλα από τον ίδιο μισθωτή ή από οποιονδήποτε άλλον.

Σε περίπτωση καταστροφής των εκτάσεων από πυρκαγιά και από την ώρα της πλήρους κατάσβεσής της παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως οι σχετικοί όροι της σύμβασης ως προς την καείσα έκταση για την προστασία αυτής.

12) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του : α)δημοτικού καταστήματος Καλπακίου (έδρα του Δήμου), και στις κατά τόπος Τοπικές Κοινότητες  που είναι ενδιαφερόμενες.

16) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή  λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα Παρακαλάμου εργάσιμες ημέρες και ώρες υπεύθυνος υπάλληλος κ. Μουρεχίδης Ιωάννης τηλ.2653031307.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 27-5-11.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Διαβάστηκε 4098 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Μαρτίου 2012 06:50

1 σχόλιο

  • Σύνδεσμος σχολίου Αντωνια Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012 17:04 δημοσιεύθηκε από Αντωνια

    Ψαχνω απεγνωσμενα μια επαφη σε σχεση με τη διακυρηξη δημοπρασιας σχετικα με τον ξενωνα της Αγ. Μαρινας.....υπαρχει ενδεχομενο να με ενημερωσετε παρακαλω πολυ ??

    Aναφορά

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις Eκμίσθωση περισσεύματος θερινών βοσκών Τ.Κ. Στρατίνιστας για το έτος 2012