Δήμος Πωγωνίου

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020 09:50

Προκήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για :Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

Διεύθυνση: Καλπάκι, ΤΚ 44004

Τηλέφωνο: 26533 60119

Fax: 26533 60103

Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Γκαρτζονίκας Δημήτριος

 

 

Αρ. Πρωτ: Οικ.7239/26-10-2020

Καλπάκι, 26-10-2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

(κάτω των ορίων του Ν.4412/2016)

«Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» Συνολικός Προϋπολογισμός: 128.140,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.24%)

CPV: 72212000-4 «Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών», 32344210-1 «Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας», 72211000-7 «Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη».

Ο Δήμος Πωγωνίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της  πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, (βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου».

Οι δράσεις που περιλαμβάνει το έργο αφορούν την ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, τη διαχείριση απορριμμάτων, την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών ανάμεσα στα κτίρια και τις υπηρεσίες του Δήμου, την οργάνωση και τη διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας μέσα από μία γεωπύλη και τη διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει και την προμήθεια εξοπλισμού για της ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών σε ένα μικρής κλίμακας ασύρματο δίκτυο σε δέκα (10) σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού (public hot spot). Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για:

Α) την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος σε 5 δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων στους πίνακες τους

Β) την παρακολούθηση και τη διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος για όλες τις παροχές του Δήμου για την αποφυγή ρευματοκλοπών

Γ) τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κτλ

Δ) τη διαχείριση της υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης των δεδομένων του. Ο Δήμος θα διαθέτει μία διαδραστική διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδοµένων με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) που θα αφορά τόσο τις υπηρεσίες του Δήμου (μηχανικούς) όσο και του δημότες του.

Ε) τη διαχείριση των Υδρομέτρων (Υ/Μ) στα όρια του Δήμου. Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται το μητρώο Υδρομέτρων του Δήμου και θα παρέχει πρόσβαση με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο μητρώο παροχών ύδρευσης του Δήμου. Ταυτόχρονα η εφαρμογή με χρήση ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) θα προσφέρει την καταγραφή και την κωδικοποίηση των παροχών ύδρευσης στη γεωγραφική έκταση του Δήμου (με χρήση εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα του προσωπικού που υδρομετρεί) σε συνδυασμό με την επεξεργασία των δεδομένων καταγραφής και τη δημιουργία αρχείου για την εισαγωγή στο λογισμικό οικονομικής διαχείρισης του Δήμου. Το προσωπικό που υδρομετρεί ανήκει στον Δήμο και θα πληρωθεί από τον Δήμο τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και μετα.

ΣΤ) παροχή μιας ολοκληρωμένης λειτουργίας ενός Συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου. Το σύστημα θα παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης με χρήση ψηφιακών υπογραφών και δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και διακίνησης εγγράφων στα διάφορα τμήματα του Δήμου καλύπτοντας την υποχρέωση του Δήμου για χρήση ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων καθώς και τη συμμόρφωσή του με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).

Ζ) την ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών στο ασύρματο δίκτυο (WiFi) που θα δημιουργηθεί σε δέκα (10) σημεία (πλατείες) εντός των ορίων του Δήμου

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Ηπείρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 69-7134.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 ποσού 158.893,60 €. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου (Σ.Α. 2019ΕΠ01810043)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20-11-2020  και ώρα 09:00 π.μ.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22/11/2020  και ώρα 09:00

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ήτοι ποσού Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων εξήντα τριών Ευρώ (2.563,00 €) (2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και του λοιπούς όρους συμμετοχής.

Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Πωγωνίου (www.pogoni.gr) στη διαδρομή: Ο ΔΗΜΟΣ Νέα-Ανακοινώσεις Διακηρύξεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Πωγωνίου , Καλπάκι, Ιωάννινα, ΤΚ 44004 ή στο τηλ. 26533  60112 (Αρμόδιος: Γκαρτζονίκας Δημήτριος).

Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα Τηλέφωνο : +30 2132141216 Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

                                  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστηκε 1032 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις Προκήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για :Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου