Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 11:11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 4240 ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που περιγράφετε παρακάτωβάση των όρων:

 

1.Περιγραφή ακινήτων:

          Δημοτική έκταση πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500m2) που βρίσκεται στη Δ.Ε. Πωγωνιανής στη θέση «4240 Πωγωνιανή» (περιοχή Ψηλόραχη Σταυροσκιαδίου) .

2.Τρόπος διενέργειας των Δημοπρασιών:

          Οι δημοπρασίες είναι φανερές και προφορικές, διεξάγονται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρονται παρακάτω. Οι δημοπρασίες μπορεί να συνεχιστούν και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση των δημοπρασιών και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

 

 

          Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

          Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει  τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

          Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία οφείλει να προσαγάγει :α)Δημοτική Ενημερότητα & β) Φορολογική Ενημερότητα  και γ) παραστατικά εκπροσώπησης ( ταυτότητα, καταστατικό ,ΦΕΚ κ.λ.π.)

Αποκλείονται από τις δημοπρασίες όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Πωγωνίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με το Δήμο.

          Η απόφαση  επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

     Η ανωτέρω πλειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρ. 256/2017 (6Τ10Ω1Ω-5Χ0)  απόφαση του Δ.Σ. στις 12/02/2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00π.μ.

3.Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς:

          Κατώτατο όριο προσφοράς για την έκταση στη Δ.Ε. Πωγωνιανής - θέση «4240 Πωγωνιανή» (περιοχή Ψηλόραχη Σταυροσκιαδίου) 500τ.μ.  ορίζεται το ποσό έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300,00€) ετησίως.

 4.Εγγυητής:

          Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει με φυσική παρουσία αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσκομίσει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, φορολογική και δημοτική ενημερότητα, θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας,  και ύστερα το συμφωνητικό  και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

5.Δικαίωμα αποζημίωσης:

          Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

6.Σύμβαση:

          Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

7.Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος:

          Η διάρκεια της μίσθωσης  ορίζεται για εννέα έτη (9) + εννέα(9) με επιδιδόμενη δήλωση του μισθωτή,πριν τη λήξη της πρώτης εννιαετίας.

          Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα το δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.

8.Καταβολή του μισθώματος:

          Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ετησίως εντός του πρώτου εικοσαημέρου κάθε μισθωτικού έτους στον τραπεζικό λογαριασμό Πειραιώς του Δήμου Πωγωνίου με ΙΒΑΝ GR71 0171 1210 0061 2103 0020 379 , σε περίπτωση δε καθυστερήσεως οιοσδήποτε δόσεως ο εκμισθωτής Δήμος δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μισθώσεως και ενεργείται σε βάρος του μισθωτή αναπλειστηριασμός. Το αναλογούν χαρτόσημο (σήμερα ανερχόμενο σε 3,6%) θα καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης εξ ολοκλήρου από τη μισθώτρια εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας που αφορά την καταβολή του εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος.

9.Εγγύηση συμμετοχής:

          Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ήτοι:Θέση «4240 Πωγωνιανή» (περιοχή Ψηλόραχη Σταυροσκιαδίου) 500τ.μ. ποσό εξακοσίων τριάντα 630,00€.

          Η εγγυητική αυτή θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από άλλη, ποσού ίσου και αντίστοιχου με το επιτευχθέν ετήσιο μίσθωμα, για τη εξασφάλιση εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

10.Υποχρεώσεις μισθωτή:

          Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Κατά την λήξη ή κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας μίσθωσης η μισθώτρια υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις της και να παραδώσει το χώρο που μισθώνει με το παρόν στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, αποκαθιστώντας κάθε ζημία που προκάλεσε, πέραν της συνήθους φθοράς εκ της χρήσης, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση του εκμισθωτή για κάθε αποδεδειγμένη θετική ζημία, τόσο από τη μη αφαίρεση των παραπάνω εγκαταστάσεων, όσο και από τη μη έγκαιρη απόδοση σε αυτούς των μισθίων χώρων.

11.Λήξη μίσθωσης:

          Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

           Η Μισθώτρια έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα μίσθωση οποτεδήποτε και χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως προς τους Εκμισθωτές για σπουδαίο λόγο καθώς και σε περίπτωση που δεν επιτύχει να λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες όλες τις σχετικές άδειες που τυχόν απαιτούνται προκειμένου να προβεί σε κατασκευές, εγκαταστάσεις κλπ. πάνω στο μίσθιο ή απαγορευθεί ή καταστεί τεχνικά αδύνατη η λειτουργία των προπεριγραφεισών εγκαταστάσεων στο μίσθιο.

          Η λύση της σύμβασης μισθώσεως θα επέρχεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή τυχόν προκαταβληθέν μίσθωμα θα παραμείνει στα χέρια των Εκμισθωτών ως αποζημίωση και οι Εκμισθωτές δεν θα έχουν δικαίωμα, άλλως παραιτούνται δια του παρόντος του δικαιώματός τους να αναζητήσουν την καταβολή των μη δεδουλευμένων μισθωμάτων.

 

          Οι Εκμισθωτές διατηρούν το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της παρούσας μίσθωσης αν από έγκριτες μελέτες αρμοδίων    φορέων (Υπουργείο Υγείας, Τεχνολογίας, κλπ.) απαγορευθεί η τοποθέτηση σταθμών κινητής τηλεφωνίας.

12.Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

          Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται, πλην όμως λόγω της φύσης της εκμίσθωσης και του σκοπού της επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του μισθίου μόνο σε συγγενή (μητρική ή θυγατρική) εταιρεία  ή εξαρτημένη άμεσα ή έμμεσα από την μισθώτρια ή στην οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι κύριοι μέτοχοι της μισθώτριας.

13.Ευθύνη Δήμου:

          Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση την οποία ευρίσκεται το μίσθιο της οποίας τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στην λύση της μισθώσεως.

14.Άλλοι όροι:

          Το δημοτικό ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής, για την προσφορά των εκάστοτε τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και για την εγκατάσταση κατασκευών, μεταλλικών ή άλλων, στήριξης και προστασίας του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία, επέκταση και αναβάθμιση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Προκειμένου η ανωτέρω περιγραφόμενη χρήση του μισθίου να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η μισθώτρια έχει το δικαίωμα να περιφράσσει, καλύπτει, προστατεύει ή με κάθε κατάλληλο μέσο διαφυλάσσει τις εγκαταστάσεις της. Επίσης με δικές της δαπάνες θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί προσωπικό φρούρησης των εγκαταστάσεών της εάν τούτο κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

          Η μισθώτρια υποχρεούται να βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις της και κάθε εκπεμπόμενη από αυτές ακτινοβολία είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία περί ορίων  ακτινοβολίας. Η μισθώτρια θα απομακρύνει τις εγκαταστάσεις της σε περίπτωση που υποχρεωθεί με τελεσίδικη απόφαση του Αρμόδιου Δημόσιου Φορέα (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), οπότε και η μίσθωση θα λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη.

            Επίσης βαραίνουν το μισθωτή όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες δαπάνες για την υδροληψία, τον φωτισμό, οι εισφορές και οι φόροι υπερ τρίτων .

          Ο εκμισθωτής θα επιτρέψει στη μισθώτρια να περάσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την τελευταία, δια μέσου της υπολοίπου ιδιοκτησίας του καλώδια για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο των μηχανημάτων και κεραιών, καλώδια γείωσης, τηλεφωνικά καλώδια, καθώς και καλώδια οπτικών ινών, με έξοδα της μισθώτριας.

          Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία – επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει , θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής  και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της μισθώσεως.

15.Δημοσίευση διακήρυξης:

          Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του : α)δημοτικού καταστήματος Καλπακίου (έδρα του Δήμου), β) Κοινοτικού Καταστήματος Πωγωνιανής γ)ιστοσελίδα του Δήμου & δ) Διαύγεια.

 

 

 

 

 

16.Επανάληψη της δημοπρασίας:

          Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

          Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη , ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

          Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

          Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

17.Πληροφόρηση ενδιαφερομένων:

          Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα Καλπάκι εργάσιμες ημέρες και ώρες- υπεύθυνη υπάλληλος κ. Γραμμόζη Αναστασία τηλ.2653360105.

          Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση .

 

Διαβάστηκε 1556 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 08:29

Σχετικά Άρθρα