Δήμος Πωγωνίου

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 07:11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει απευθείας  σύμφωνα με τους όρους της  υπ. αριθ   7308 /09-08-2017 διακήρυξης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ” :

Α) Την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής , προϋπολογισμού 1.087,48 ευρώ

Β) Τον εξοπλισμό αποθήκευσης κοινωνικού παντοπωλείου, προϋπολογισμού 1.960,44 ευρώ

Γ) Την προμήθεια Συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης, προϋπολογισμού 3.145,88 ευρώ

καθότι για της παραπάνω ομάδες δεν υπέβαλε κανένας προμηθευτής προσφορά στον συνοπτικό  διαγωνισμό που διεξήχθη στις 24-08-2017 (σχετ: απόφαση Οικ. Επιτροπής 111/2017 και ).

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικές προσφορές  για τις ανωτέρω προμήθειες σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/2017 Μελέτη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι την 16-10-2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

       Ο Δήμαρχος

 ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Διαβάστηκε 1583 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 06:30

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ