Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 10:47

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου»
Ο Δήμος Πωγωνίου διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Καλπακίου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα:
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85,Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 948966 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 446.330,26 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την μελέτη με αριθμό θεώρησης 30 / 2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου, ανέρχεται στο ποσό των 446.330,26 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 561.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου στο Καλπάκι – Τ.Κ. 44004, μέχρι την Πέμπτη 14 / 05 / 2015.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω (εντός και εκτός νομού) για έργα κατηγορίας Οδοποιία.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ, περ. ββ του
Ν.4281/14. (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 9.121,95 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πωγωνίου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Οι εργολάβοι Δημοσίων Έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)
Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το ν. 4093/2012, σημείο Η.6 (ΦΕΚ 222/Α/2012).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Πωγωνίου, αρμόδιος υπάλληλος Παπαδημητρίου Χριστόφορος (τηλ. 2653360124 Φαξ: 2653360125) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου (τηλ.: 2653360125 Φαξ: 2653360125), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλπάκι , 30 / 04 / 2015

Ο Δήμαρχος
Κων/νος Καψάλης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το "Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς" από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στην έδρα του Δήμου στο Καλπάκι μέχρι και την Πέμπτη 14/05/2015

 

Διαβάστηκε 2395 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Μαϊος 2015 08:59

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου