Δήμος Πωγωνίου

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 08:41

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No  17 / 18-10-2011, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής: Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. πρωτ.  66299/20-9-2011 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ανακοινώνει στους Πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων [Μ.Π.Ε.] του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 2» ισχύος 50ΜW στους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας  του έργου είναι η εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
Ημερομηνία λήξης των γραπτών απόψεων καθορίζεται η 20η Οκτωβρίου    2011.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. να εκφράσει τις απόψεις του πάνω στο θέμα:

Πρώτα δίνει το λόγο στον εισηγητή της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχο κ. Κουκουλάρη Στυλ. , ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί μια σημαντική Ανανεώσιμη Πηγή ενέργειας, όντας φιλική προς το Περιβάλλον και διασφαλίζοντας σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη:
 • Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ορίσει βασικές προτεραιότητες και δεσμευτικές πολιτικές σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Η Ελλάδα προωθεί τη χρήση ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή ενέργειας, με σκοπό να δημιουργήσει ασφάλεια και διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων, να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή.
 • Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζουν όλο και περισσότερο κεντρικό ρόλο στην πολιτική της Ελλάδας για την παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή σήμερα βασίζεται σε μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικούς σταθμούς που διαχειρίζεται η ΔΕΗ. Οι ανανεώσιμες πηγές αποτελούν περίπου 5% της ηλεκτρικής παραγωγής εάν αφαιρέσουμε το 5% των υδροηλεκτρικών σταθμών.
 • Το παρόν επενδυτικό πλαίσιο απαιτεί σημαντική αύξηση της παραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, βιομάζα και γεωθερμία. Αναμένεται ότι τα βιοκαύσιμα θα συμβάλλουν σημαντικά ως μελλοντικά καύσιμα μεταφορών.

Η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ με  στόχο το έτος έτους 2020 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (INVEST in GREECE):
-Με στοιχεία του 2010, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ανανεώσιμων πηγών είναι 1736,3 MW. Το 75% της ισχύος παράγεται από αιολική ενέργεια, το 11,5% από ηλιακή ενέργεια, ενώ το υπόλοιπό 13,5% από βιομάζα και υδροηλεκτρική ενέργεια.
-Στόχος της Ελλάδας είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να αγγίξει το 29% επί της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2020.
 • Η χρήση μιας ανεμογεννήτριας των μόλις 0,6ΜW, σε κανονικές συνθήκες, αποτρέπει την αποβολή 1200 τόνων CO2 ετησίως, που θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον αν χρησιμοποιείτο άλλη πηγή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο άνθρακας.
 • Ένα αιολικό πάρκο
 • Το συνολικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της Ελλάδας μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών αναγκών της. Στη χώρα μας, υπάρχει στόχος στην επόμενη δεκαετία πάνω από το 20% των αναγκών μας σε ενέργεια να καλύπτεται από τα αιολικά.
Βασικά Στοιχεία Έργου:
 • ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 2», ΙΣΧΥΟΣ 50 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΡΑΧΛΑΔΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΕΤΡΑ ΧΑΪΔΩΣ - ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΑΧΗ - ΤΟΥΡΛΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
 • Εκτιμωμένη ετήσια παραγωγή 105,1GWh/έτος
 • Εγκατάσταση 25 ανεμογεννητριών των 2MW, Energon 82 (πιστοποιημένες από ΚΑΠΕ)
 • Χρονοδιάγραμμα κατασκευής: ~60 εβδομάδες
 • Λειτουργία: 20+ έτη
Συμβατότητα Έργου με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ:
 • ΠΑΠ είναι οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών (ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού, αυξημένη ζήτηση εγκατάστασης Ανεμογεννητριών, κλπ) και προσφέρονται για την επίτευξη χωροταξικών στόχων, όπως ελεγχόμενη συγκέντρωση των αιολικών εγκαταστάσεων. Στις περιοχές αυτές προσδιορίζεται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων, αποκαλούμενη και «φέρουσα ικανότητα». Τρεις είναι οι βασικές Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ):
 • Η ΠΑΠ 1 στη Βόρειο Ελλάδα, στους νομούς Έβρου και Ροδόπης, στην οποία προβλέπουμε ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε 480 τυπικές ανεμογεννήτριες δηλαδή  960 MW.  «Τυπική ανεμογεννήτρια» είναι αυτή που έχει διάμετρο φτερωτής 85 μ. και παράγει ισχύ 2 MW.
 • Η ΠΑΠ 2 στην κεντρική Ελλάδα, στους Νομούς Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας,  και Εύβοιας,MW.
 • Η ΠΑΠ 3 στην Πελοπόννησο, στους Νομούς Λακωνίας και Αρκαδίας, στην οποία προβλέπεται ότι μπορούν να εγκατασταθούν 438 τυπικές ανεμογεννήτριες δηλαδή  876 ΜW.
 • Ως ΠΑΚ ορίζονται αντίστοιχα όλοι οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας που δεν περιλαμβάνονται στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας των οποίων περιοχές ή και μεμονωμένες θέσεις που κρίνονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) ως ενεργειακά αποδοτικές.
 • Και στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες περιοχών, καθορίζονται κριτήρια για κάθε χωροθέτηση αιολικής εγκατάστασης, π.χ. αποστάσεις από οικισμούς, παραγωγικές δραστηριότητες, αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου κλπ. Πχ. από μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς ελάχιστη απόσταση 3 χλμ, από κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία 500μ, από παραδοσιακούς οικισμούς 1500 μ. κ.λπ.

Τήρηση Κανόνων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων: (Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Χωροταξικού Σχεδίου).
α. Δεν ανήκει σε περιοχές οι οποίες καθορίζονται ως ζώνες ασυμβατότητας / αποκλεισμού, εντός των οποίων απαγορεύεται η χωροθέτηση αιολικών μονάδων. Οι ζώνες αυτές περιλαμβάνουν τις ασύμβατες χρήσεις και τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούν οι αιολικές εγκαταστάσεις από συγκεκριμένες δραστηριότητες και περιοχές. Ειδικότερα οι ζώνες αυτές αφορούν:
–Περιοχές Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος: περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, πυρήνες εθνικών δρυμών, οικότοποι προτεραιότητας, αξιόλογες ακτές και παραλίες κ.α.
–Περιοχές και στοιχεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς: αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί τόποι.
–Οικιστικές Δραστηριότητες: οικισμοί, παραδοσιακοί οικισμοί, μεμονωμένες κατοικίες κ.α.
–Δίκτυα Υποδομής και Ειδικές Χρήσεις: Οδικοί Άξονες, σιδηροδρομικές γραμμές, δίκτυα τηλεπικοινωνίας.
–Παραγωγικές Δραστηριότητες:  Τουριστικές ζώνες και καταλύματα, αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.
β. Τηρεί τις αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της απόδοσής των αιολικών μονάδων σε ότι αφορά:
-μέγιστες αποστάσεις από το οδικό δίκτυο, π.χ.  15 χλμ. στις περιοχές ΠΑΚ και 20 χλμ. στις περιοχές ΠΑΠ
-μέγιστες αποστάσεις από τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως ορίζει ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και η ΔΕΗ.
-ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ανεμογεννητριών (3 φορές τη διάμετρο της φτερωτής της ανεμογεννήτριας).
γ. Το  έργο είναι συμβατό, σε ότι αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ΟΤΑ κατά κατηγορίες χώρου. Για παράδειγμα στις περιοχές ΠΑΠ επιτρέπεται μία ανεμογεννήτρια για κάθε 1000 στρέμματα του συνόλου της επιφάνειας του ΟΤΑ, στις περιοχές ΠΑΚ μία ανεμογεννήτρια για κάθε 1600 στρέμματα και στις νησιωτικές περιοχές μία ανεμογεννήτρια για κάθε 2000 στρέμματα.
Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή και το παρόν έργο:
 • •Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις ’’φέρουσα ικανότητα’’ στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ που εμπίπτουν σε ΠΑΚ της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί  να υπερβαίνει το 5% ανά ΟΤΑ (0,66 τυπικές Α/Γ /1000 στρέμματα).
Το εξεταζόμενο αιολικό πάρκο θα αποτελείται από 25 ανεμογεννήτριες ENERCON E-82, κάθε μία από τις οποίες ισοδυναμεί με 0,96 μίας τυπικής ανεμογεννήτριας, συνολικά με 24 τυπικές ανεμογεννήτριες.Από τα προαναφερθέντα, προκύπτει ότι όχι μόνο ικανοποιείται το συγκεκριμένο κριτήριο για το Δήμο Πωγωνίου (αφού 85 + 24 = 109 <<< 464,13), αλλά και ότι υπάρχει περιθώριο για την εγκατάσταση περισσότερων ανεμογεννητριών.
δ. Προβλέπονται συγκεκριμένες παράμετροι ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. του έργου.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας από τους κανόνες χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων είναι και η τήρηση ορισμένων ελαχίστων αποστάσεων από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, οικιστικές δραστηριότητες, τουριστικές περιοχές, κά. (περιοχές αποκλεισμού).
Για τον περιορισμό της οπτικής όχλησης των εγκαταστάσεων αυτών προστίθεται ένα κριτήριο ακόμα αυτό του ελέγχου της πυκνότητας εγκατάστασης τους σε μια ευρύτερη ζώνη από αυτή της ζώνης αποκλεισμού που είναι διαφορετική για κάθε κατηγορία σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Υπάρχουν οι εξής Εγκρίσεις για το Έργου (από γνωμοδοτούσες αρχές):
 • ΕΝΜ Ηπείρου, Διεύθυνση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων / Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού,
 • Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων / Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού,
 • ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων / Υπ. Πολιτισμού &Τουρισμού,
 • 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού,
 • ΓΕΕΘΑ,
 • ΥΠΑ,
 • Γεν. Διεύθυνση Επικοινωνιών / Υπ. Υποδομών – Μεταφορών - Δικτύων,
 • ΡΑΕ,
 • Γεν. Γραμματεία Τουρισμού / Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού,
 • Δασαρχείο Ιωαννίνων, Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας (θα ζητηθεί έγκριση επέμβασης από Δν/ση Δασών)
 • Διεύθυνση Χωροταξίας / Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Βασικές απαιτήσεις Δήμου Πωγωνίου, για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι:
 • Να τηρηθούν στο έπακρο οι δεσμεύσεις της Μ.Π.Ε. για την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον κατά την κατασκευή & λειτουργία καθώς και
 • Την πλήρη αποκατάστασή του χώρου μετά το πέρας της κατασκευής & λειτουργίας του.
Ώστε να περιοριστούν στο έπακρο αν όχι να εξαλειφθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.
Βασικοί προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι που θα πρέπει να τηρηθούν στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα πρέπει να είναι:
 • Για την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
 • Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά θα εξασφαλισθούν από τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής, τα οποία θα θραυστούν από κινητό συγκρότημα σπαστήρα, αλλιώς από νομίμως εν λειτουργία λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και θα τηρούν επακριβώς τους όρους αυτούς.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.
 • Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις μισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
 • Να απαγορευτεί η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Περιβαλλοντικοί Όροι που θα πρέπει να τηρηθούν στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου
 • Κατά τη κατασκευή του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων προς και από τις κατοικημένες περιοχές.
 • Όταν απαιτείται πρέπει να γίνεται συστηματική διαβροχή των υλικών εκσκαφής και των δρόμων πρόσβασης, καθώς και των εργοταξιακών δρόμων για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης.
 • Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών θα φέρουν ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.
 • Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να υπάρχουν στο χώρο του εργοταξίου απορροφητικά υλικά, όπως πριονίδι και άμμος, σε επαρκείς ποσότητες, για συγκράτηση καυσίμων και λιπαντικών σε περίπτωση διαρροής. Εάν διαπιστωθεί αυξημένη προσρόφηση υγρασία στα υλικά αυτά, θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Περιβαλλοντικοί Όροι που θα πρέπει να τηρηθούν στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου
 • Η απόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και που απέχουν τουλάχιστον 250m από τα όρια του κοντινότερου οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία κλπ. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή μεταφοράς των αποτιθέμενων υλικών από βροχοπτώσεις. Επίσης, τα πλεονάζοντα υλικά, εάν υπάρξουν, ίσως χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
 • Κάθε είδος απορριμμάτων και άχρηστων υλικών, όπως παλαιά ανταλλακτικά και μηχανήματα και λάδια, θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου και η διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Απαγόρευση κάθε είδους και μορφής καύσης υλικών, όπως ελαστικά και λάδια, στην περιοχή του έργου.
 • Επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων περί εργοταξιακού θορύβου, όπως:
Κ.Υ.Α 56206/1613/86 ΦΕΚ 570/Β/09-09-86
Κ.Υ.Α 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18-10-88
Κ.Υ.Α 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21-02-91
 • Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επιβάλλεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή του έργου για συνέχιση της πρότερης χρήσης της. Ωστόσο, θα πρέπει να εμποδίζεται η προσέγγιση από μη ειδικούς σε σημεία της εγκατάστασης που πιθανόν εγκυμονούν κινδύνους (π.χ. μετασχηματιστές, πεδία και αγωγούς μέσης και χαμηλής τάσης).
 • Να πραγματοποιείται "προληπτική" συντήρηση των ανεμογεννητριών από ομάδα εκπαιδευμένων τεχνικών και βοηθών. Σε περίπτωση που καταστραφούν τμήματα των ανεμογεννητριών, θα αντικατασταθούν το ταχύτερο δυνατόν.
 • Θα πραγματοποιείται έλεγχος και συντήρηση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς των ανεμογεννητριών και των υπόλοιπων οχημάτων, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Για τις προς χρήση ανεμογεννήτριες, κρίνεται απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Electromagnetic Compatibility Directive, EMC) για την αποφυγή του ενδεχομένου ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών κατά τη λειτουργία τους.
 • Κάθε εργασία που επεμβαίνει στη βλάστηση της περιοχής θα γίνεται με τις υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου.
 • Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η υλοτομία και απομάκρυνση των δασικών προϊόντων θα προηγηθούν κάθε επέμβασης και θα γίνουν με τις υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου. Ο περιβάλλων χώρος της επέμβασης, εφόσον αυτός αλλοιωθεί, θα πρέπει να αποκατασταθεί, μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων δασικών Υπηρεσιών.
 • Εφόσον κριθεί σκόπιμο από το αρμόδιο Δασαρχείο, να πραγματοποιηθούν εργασίες φύτευσης, καθώς και η υποχρέωση για τη συντήρηση των φυτικών ειδών στο χρονικό διάστημα δύο χρόνων.
 • Απαγόρευση της οποιασδήποτε φωτοσήμανσης των ανεμογεννητριών εκτός αυτής που επιβάλλει η ασφάλεια των πτήσεων και οι οδηγίες της ΥΠΑ και τουΓΕΕΘΑ.
 • Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας και αντικεραυνικής προστασίας.
Να εξετάσει ειδικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της τέως κοινότητας Λαβδανης.
Η εταιρία προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε παρέμβαση στην περιοχή αλλά και πριν την τελική άδεια παρέμβασης  να έρθει σε επαφή με το δήμο πωγωνιου και να καταθέσει της προτάσεις της για το ποσοστό επί των κερδών που θα έχει ο δήμος αλλά και γενικότερα για όλα τα αντισταθμιστικά οφέλη .
Αν ικανοποιούνται όλοι οι ανωτέρω όροι η δημιουργία του εν λόγω έργου τότε θα έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Πωγωνίου.
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων,  των οριζόμενων στην κειμένη νομοθεσία, τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την μη λήψη σχετικών Εγκρίσεων από τις αρμόδιες γνωμοδοτούσες αρχές η απόφαση του Δήμου θα θεωρείται μη ειλημμένη.  »

Στη συνέχεια δίνει το λόγο στον αρχηγό της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Ντόντη Ιωάννη, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
Η Αιολική είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή ενέργειας στην Ευρώπη. Η προώθηση της Αιολικής ενέργειας συμβάλλει στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και στην κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της χώρας μας, στοιχείο που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας.
Για την περιοχή μας, το Δήμο μας, τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της αυτονομίας, που  είναι πολύ κρίσιμο και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθεί μέσα από έργα που αξιοποιούν την δύναμη της φύσης και προωθεί την πράσινη μορφή ηλεκτροπαραγωγής. Πιστεύουμε ότι, η κατεύθυνση σε μία τέτοιας μορφής πορεία αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και την δημιουργία πλούτου. Πλούτου, που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την κοινωνική ευημερία και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα προβλήματα.
Ειδικότερα, όσον αφορά την Απόφαση του ΔΣ, να τονίσουμε ότι, αν και δεν υπάρχει συνολική περιβαλλοντική εκτίμηση για το θέμα των Αιολικών Πάρκων, εμείς συμφωνούμε με την Μελέτη Περιβαλοντικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο με τις εξής επισημάνσεις και προτάσεις για μία συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος.
Α. Πλεονεκτήματα:
 1. Αποφεύγεται η έκλυση επικίνδυνων καυσαερίων.
 2. Η γη του Αιολικού Πάρκου μπορεί να εξακολουθήσει να έχει την παλιά της χρήση, προ του αιολικού πάρκου, δηλ. καλλιέργειες και κτηνοτροφία.
 3. Οι Α/Γ αποτελούν διεσπαρμένη πηγή ενέργειας και μπορούν να ενισχύσουν τοπικά το ηλεκτρικό δίκτυο.
 4. Οι επενδύσεις σε Αιολική ενέργεια αποτελούν εφικτή και βιώσιμη κίνηση και μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομία.
 5. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του έργου αλλά και στην διάρκεια της λειτουργίας του.
 6. Επειδή θα υπάρχει πλέον η υποδομή, θα μπορούσε  επιπρόσθετα ο ίδιος  ο Δήμος να αναλάβει στο μέλλον  πρωτοβουλία για εγκατάσταση Α/Γ σε κάποιους λόφους της περιοχής, αυξάνοντας τα έσοδά του.
Β. Αρνητικά στοιχεία,
1. Η μη πρόβλεψη  ως υποχρέωση της εταιρείας για την αποκατάσταση του χώρου μετά το πέρας της   λειτουργίας του έργου ή σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Για να κριθούν επαρκείς  ή  μη  οι όροι που θέτει η Μελέτη θα έπρεπε να είναι γνωστή η ακριβής  χωροθέτηση του έργου,  χωρίς να εννοούμε γενικά την περιοχή. Απαιτείται ο λεπτομερής καθορισμός με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, από τον οποίο θα προκύψει η πραγματική εικόνα των κρινόμενων παρεμβάσεων αλλά και η δυνατότητα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σύγκριση με τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Αρχαιολογία , ΙΓΜΕ για νερά , χάραξη δρόμων , Δασαρχείο κλπ),   αλλά και σε σχέση με το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.
Βέβαια, θέλουμε να επισημάνουμε ότι, οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, διότι πιστεύουμε ότι το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής πρέπει να σχεδιάζεται και να αποφασίζεται από την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
- Δεν μπορούν να αποφασίζουν και να σχεδιάζονται έργα τέτοιας σημασίας αποκλειστικά από ιδιώτες, χωρίς την συμμετοχή και την συνεννόηση της τοπικής κοινωνίας.
- Δεν μπορεί να επιλέγονται θέσεις δασικές,  δημοτικές,  ιδιοκτησίες φορέων ή   κατοίκων χωρίς βέβαια κανείς  να έχει ερωτηθεί.
- Το που θα χωροθετηθούν τα Αιολικά Πάρκα πρέπει να είναι υπόθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας μέσα από αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση.
Σήμερα, η  Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να συνεισφέρει με το να πει απλά την  γνώμη της. Δεν αποφασίζουμε εμείς για το έργο.
Παρόλα αυτά,  εκτιμούμε ότι σε εμάς πέφτει το βάρος να πιέσουμε και να εξασφαλίσουμε μία γόνιμη και διεξοδική διαδικασία για την ανάδειξη των διαστάσεων του έργου και την διασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων   με περισσότερα οφέλη για τον Δήμο και τους κατοίκους.
Γ. Προτάσεις:
 • Σύγκλιση ενιαίας Συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων Ζίτσας και Πωγωνίου με την συμμετοχή της εταιρείας για μία ολοκληρωμένη και διεξοδική συζήτηση για το έργο.
 • Έχει νομοθετηθεί το 3% [περίπου] των ετήσιων εσόδων από την λειτουργία ενός Αιολικού Πάρκου να   πηγαίνουν στους ΟΤΑ. Εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να διεκδικήσουμε από την Εταιρεία μεγαλύτερο ποσοστό για τον Δήμο μας.
 • Τα αντισταθμιστικά οφέλη που προβλέπονται να αποφασιστούν με απόφαση ΔΣ και να μην υπάρχει άλλη δεσμευτική πρόταση.
 • Θέση μας είναι ότι ο  στρατηγικός τομέας της Ενέργειας πρέπει να παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο. Όμως ακόμη  και στην περίπτωση που η πολιτική κατεύθυνση είναι άλλη, οποιαδήποτε Απόφαση δεν πρέπει να αποκλείσει μελλοντική επένδυση του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Πωγωνίου, αλλά και μικροεπενδυτών της περιοχής μας στον τομέα των ΑΠΕ.
 • Δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε στην περίπτωση που προκύπτει κορεσμός του συστήματος της ΔΕΗ . Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κοινοποιήσουμε αυτές μας τις προθέσεις και στην ΡΑΕ, η οποία σαν Ανεξάρτητη Αρχή μπορεί να δίνει κατ’αρχήν εγκρίσεις χωρίς δική μας ενημέρωση. Για να δοθεί έγκριση στην συγκεκριμένη Μονάδα Αιολικής Ενέργειας 50 ΜW , θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο μέγεθος ηλεκτρικής ισχύος της περιοχής  στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν τα 50 MW , και το άθροισμα αυτό  να αφαιρεθεί από το μέγεθος της μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος την οποία μπορούν  να δεχθούν και να διαχειριστούν οι υφιστάμενες υποδομές της ΔΕΗ. Εάν η ποσότητα ισχύος  που θα περισσέψει  θα είναι μικρότερη των 60 MW , τότε θα πρέπει η  θέση μας  για τα 50 MW της ιδιωτικής εταιρείας να είναι Αρνητική  και  Θετική μόνο κατά το ποσό ισχύος που διασφαλίζει τα παραπάνω.
 • Εκπόνηση τεκμηριωμένης επιστημονικά μελέτης ενός χωροταξικού σχεδιασμού για της θέσεις εγκατάστασης τέτοιων μονάδων στην γεωγραφική περιοχή του Πωγωνίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαβασιλείου Δημήτριος αναφέρει τα εξής:
«Δεν συμφωνώ με την κατασκευή Αιολικού Πάρκου στο Κασιδιάρη και συγκεκριμένα στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Λάβδανης, στην οποία έκταση
η Εταιρεία έχει προβεί ήδη σε προκαταρκτική μελέτη για την τοποθέτηση εκεί ανεμογεννητριών, για το λόγο ότι αυτή η έκταση είναι ιδιωτική, ανήκει σύμφωνα με το Νόμο στους κατοίκους της Κοιν/τας Λάβδανης και η εταιρεία θα έπρεπε πρώτα να διαπραγματευτεί με τους κατοίκους στους οποίους ανήκει η έκταση αυτή και με το Δήμο Πωγωνίου και μετά να προβεί στη σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να ψηφίσω την απόφαση αυτή.»

Τέλος ο Πρόεδρος,  αναφέρει τα εξής: Το θέμα αυτό της περιβαλλοντικής μελέτης για την κατασκευή αιολικού πάρκου στον Κασιδιάρη και για τη διατύπωση γραπτών απόψεων από το Δ.Σ. έχει συζητηθεί και στην Επιτροπή Διαβούλευσης  αλλά και σε ανοιχτή συζήτηση των κατοίκων και των φορέων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου που βρίσκονται πέριξ του Κασιδιάρη, η οποία έγινε στον Παρακάλαμο την 16-10-2011, οι απόψεις των οποίων θα συμπεριληφθούν στην απόφαση του Δ.Σ.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. , τις απόψεις των φορέων και των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων πέριξ του Κασιδιάρη, τις σχετικές διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  , και  αφού σκέφτηκε νόμιμα,   κατά πλειοψηφία, με  [20] ψήφους υπέρ και [1] κατά [Παπαβασιλείου Δημήτριος],

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Διατυπώνει τις απόψεις του Δ.Σ. για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 2», ως εξής:

Βασικές απαιτήσεις Δήμου Πωγωνίου, για την προστασία του περιβάλλοντος είναι:
 • Να τηρηθούν στο έπακρο οι δεσμεύσεις της Μ.Π.Ε. για την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον κατά την κατασκευή & λειτουργία καθώς και
 • Την πλήρη αποκατάστασή του χώρου μετά το πέρας της κατασκευής & λειτουργίας του.
Ώστε να περιοριστούν στο έπακρο αν όχι να εξαλειφθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.

Βασικοί προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι που θα πρέπει να τηρηθούν στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου είναι:
 • Για την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
 • Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά θα εξασφαλισθούν από τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής, τα οποία θα θραυστούν από κινητό συγκρότημα σπαστήρα, αλλιώς από νομίμως εν λειτουργία λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και θα τηρούν επακριβώς τους όρους αυτούς.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.
 • Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις μισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
 • Να απαγορευτεί η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Περιβαλλοντικοί Όροι που θα πρέπει να τηρηθούν στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου
 • Κατά τη κατασκευή του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων προς και από τις κατοικημένες περιοχές.
 • Όταν απαιτείται πρέπει να γίνεται συστηματική διαβροχή των υλικών εκσκαφής και των δρόμων πρόσβασης, καθώς και των εργοταξιακών δρόμων για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης.
 • Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών θα φέρουν ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.
 • Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να υπάρχουν στο χώρο του εργοταξίου απορροφητικά υλικά, όπως πριονίδι και άμμος, σε επαρκείς ποσότητες, για συγκράτηση καυσίμων και λιπαντικών σε περίπτωση διαρροής. Εάν διαπιστωθεί αυξημένη προσρόφηση υγρασία στα υλικά αυτά, θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Περιβαλλοντικοί Όροι που θα πρέπει να τηρηθούν στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου
 • Η απόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και που απέχουν τουλάχιστον 250m από τα όρια του κοντινότερου οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία κλπ. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή μεταφοράς των αποτιθέμενων υλικών από βροχοπτώσεις. Επίσης, τα πλεονάζοντα υλικά, εάν υπάρξουν, ίσως χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
 • Κάθε είδος απορριμμάτων και άχρηστων υλικών, όπως παλαιά ανταλλακτικά και μηχανήματα και λάδια, θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου και η διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Απαγόρευση κάθε είδους και μορφής καύσης υλικών, όπως ελαστικά και λάδια, στην περιοχή του έργου.
 • Επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων περί εργοταξιακού θορύβου, όπως:
Κ.Υ.Α 56206/1613/86 ΦΕΚ 570/Β/09-09-86
Κ.Υ.Α 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18-10-88
Κ.Υ.Α 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21-02-91
 • •Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επιβάλλεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή του έργου για συνέχιση της πρότερης χρήσης της. Ωστόσο, θα πρέπει να εμποδίζεται η προσέγγιση από μη ειδικούς σε σημεία της εγκατάστασης που πιθανόν εγκυμονούν κινδύνους (π.χ. μετασχηματιστές, πεδία και αγωγούς μέσης και χαμηλής τάσης).
 • •Να πραγματοποιείται "προληπτική" συντήρηση των ανεμογεννητριών από ομάδα εκπαιδευμένων τεχνικών και βοηθών. Σε περίπτωση που καταστραφούν τμήματα των ανεμογεννητριών, θα αντικατασταθούν το ταχύτερο δυνατόν.
 • Θα πραγματοποιείται έλεγχος και συντήρηση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς των ανεμογεννητριών και των υπόλοιπων οχημάτων, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Για τις προς χρήση ανεμογεννήτριες, κρίνεται απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Electromagnetic Compatibility Directive, EMC) για την αποφυγή του ενδεχομένου ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών κατά τη λειτουργία τους.
 • Κάθε εργασία που επεμβαίνει στη βλάστηση της περιοχής θα γίνεται με τις υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου.
 • Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η υλοτομία και απομάκρυνση των δασικών προϊόντων θα προηγηθούν κάθε επέμβασης και θα γίνουν με τις υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου. Ο περιβάλλων χώρος της επέμβασης, εφόσον αυτός αλλοιωθεί, θα πρέπει να αποκατασταθεί, μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων δασικών Υπηρεσιών.
 • Εφόσον κριθεί σκόπιμο από το αρμόδιο Δασαρχείο, να πραγματοποιηθούν εργασίες φύτευσης, καθώς και η υποχρέωση για τη συντήρηση των φυτικών ειδών στο χρονικό διάστημα δύο χρόνων.
 • Απαγόρευση της οποιασδήποτε φωτοσήμανσης των ανεμογεννητριών εκτός αυτής που επιβάλλει η ασφάλεια των πτήσεων και οι οδηγίες της ΥΠΑ και τουΓΕΕΘΑ.
 • Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας και αντικεραυνικής προστασίας.

Άλλες βασικές απαιτήσεις του Δήμου Πωγωνίου είναι:
 • Σύγκλιση ενιαίας Συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων Ζίτσας και Πωγωνίου με την συμμετοχή της εταιρείας για μία ολοκληρωμένη και διεξοδική συζήτηση για το έργο.
 • Θέση μας είναι ότι ο  στρατηγικός τομέας της Ενέργειας πρέπει να παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο. Όμως ακόμη  και στην περίπτωση που η πολιτική κατεύθυνση είναι άλλη, οποιαδήποτε Απόφαση δεν πρέπει να αποκλείσει μελλοντική επένδυση του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Πωγωνίου, αλλά και μικροεπενδυτών της περιοχής μας στον τομέα των ΑΠΕ.
 • Δεν  συμφωνούμε στην περίπτωση που προκύπτει κορεσμός του συστήματος της ΔΕΗ . Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κοινοποιήσουμε αυτές μας τις προθέσεις και στην ΡΑΕ, η οποία σαν Ανεξάρτητη Αρχή μπορεί να δίνει κατ’αρχήν εγκρίσεις χωρίς δική μας ενημέρωση. Για να δοθεί έγκριση στην συγκεκριμένη Μονάδα Αιολικής Ενέργειας 50 ΜW , θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο μέγεθος ηλεκτρικής ισχύος της περιοχής  στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν τα 50 MW , και το άθροισμα αυτό  να αφαιρεθεί από το μέγεθος της μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος την οποία μπορούν  να δεχθούν και να διαχειριστούν οι υφιστάμενες υποδομές της ΔΕΗ. Εάν η ποσότητα ισχύος  που θα περισσέψει  θα είναι μικρότερη των 60 MW , τότε θα πρέπει η  θέση μας  για τα 50 MW της ιδιωτικής εταιρείας να είναι Αρνητική  και  Θετική μόνο κατά το ποσό ισχύος που διασφαλίζει τα παραπάνω.
 • Εκπόνηση τεκμηριωμένης επιστημονικά μελέτης ενός χωροταξικού σχεδιασμού για της θέσεις εγκατάστασης τέτοιων μονάδων στην γεωγραφική περιοχή του Πωγωνίου.
 • Να εξετάσει ειδικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της τέως κοινότητας Λάβδανης.
 • Η εταιρία προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε παρέμβαση στην περιοχή αλλά και πριν την τελική άδεια παρέμβασης  να έρθει σε επαφή με το Δήμο Πωγωνίου και να καταθέσει της προτάσεις της για το ποσοστό επί των κερδών που θα έχει ο δήμος αλλά και γενικότερα για όλα τα αντισταθμιστικά οφέλη.
 • Στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρεται στο εδάφιο 3 – 1
Ότι:  ελάχιστη οπτικοακουστική όχληση αφορά τους γειτονικούς οικισμούς, οι πλησιέστεροι εκ’ των οποίων είναι οι οικισμοί ΚΕΡΑΣΟΒΟ – ΛΑΒΔΑΝΗ και ΚΡΥΟΝΕΡΙ σε απόσταση περίπου 800 μέτρων, δεν γίνεται αναφορά για τους παλιούς οικισμούς  ΠΑΛΑΙΟΓΚΡΙΜΠΙΑΝΗΣ της Τ.Κ. ΑΡΕΤΗΣ και ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ της Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ του τέως Δήμου Άνω Καλαμά, τα όρια των οποίων είναι σε απόσταση μικρότερη των  300 μέτρων από το Αιολικό Πάρκο, θα πρέπει η Εταιρεία να τροποποιήσει την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στις ανωτέρω θέσεις, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας [απόσταση 800 μέτρων από τους ανωτέρω παλαιούς οικισμούς].

* Αν ικανοποιούνται όλοι οι ανωτέρω όροι η δημιουργία του εν λόγω έργου έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Πωγωνίου.

*   Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων,  των οριζόμενων στην κειμένη νομοθεσία, τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την μη λήψη σχετικών Εγκρίσεων από τις αρμόδιες γνωμοδοτούσες αρχές η απόφαση του Δήμου θεωρείται μη ειλημμένη.


Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.               255   / 2011.
Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ


[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                 Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
Διαβάστηκε 4183 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 08:51

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ