Δήμος Πωγωνίου

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 08:17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καλπάκι

Ταχ. Κωδ. : 44004

Τηλ.: 2653360100

Fax : 256360103

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

    Καλπάκι , 26 / 01 /2018

     Αριθ. Πρωτ.: οικ. 972

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

του Δήμου Πωγωνίου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων

 

προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία  για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018,  προϋπολογισμού με ΦΠΑ 229.013,17ευρώ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%), επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους σύμφωνα με το δελτίο τιμών που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ Πωγωνίου και τα Νομικά του Πρόσωπα . Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2018 του Δήμου Πωγωνίου και των φορέων του .

Τα υπό προμήθεια είδη ομαδοποιούνται ως εξής:

1η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο – Βενζίνη) & Ελαιολιπαντικά Δήμου Πωγωνίου, εκτιμώμενης αξίας 123.728,38 πλέον ΦΠΑ

2η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης – βενζίνη αμόλυβδη) ΝΠΔΔ, εκτιμώμενης αξίας 15.359,66 πλέον ΦΠΑ

3η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης),Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής εκτιμώμενης αξίας 25.600,00πλέον ΦΠΑ.

4η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης), Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής εκτιμώμενης αξίας  20.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 229.013,17€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 184.688,04€, Φ.Π.Α 24% 44.325,13€)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00μμ.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά .

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε μία ή όλες τις ομάδες. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος

της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Επίσης, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως δύο μήνες για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της, με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου χωρίς αλλαγή των όρων της. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Θα παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση στους όρους της διακήρυξης και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και από την διεύθυνση www.pogoni.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος κ. Τάγκα Δροσούλα, στο τηλέφωνο 2653360119 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Διαβάστηκε 648 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018