Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2012 06:01

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 6/2/2012

Την  Δευτέρα 6  Φεβρουαρίου 2012,   και ώρα 18.00.   θα συνεδριάσει το Δ.Σ.  Πωγωνίου

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί  στο KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 2. Προκήρυξη πρόσληψης γυμναστή για το πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού.
 3. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού για Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 4. Έγκριση εκδηλώσεων για τις Απόκριες.
 5. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
 6. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
 7. Απευθείας εκμίσθωση λατομείου Τ.Κ. Λάβδανης.
 8. Αποδοχή μηχανημάτων έργων και οχημάτων στο νέο Δήμο Πωγωνίου.
 9. Έγκριση χρηματοδότησης  του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 10. Παράταση μίσθωσης οικιών Τ.Κ. Πωγωνιανής.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών [ΕΚΠΟΤΑ].
 12. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης [ΕΚΠΟΤΑ].
 13. Ορισμός μέλους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής εκτελέσεως [Π.Δ. 28/80].
 14. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων.
 16. Διαγραφή οφειλών από μισθώματα.
 17. Διαγραφή του ποσού της έκτακτης εισφοράς ακινήτων από τα μισθώματα του Δήμου.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμου προς Λ & Ζ Παππά Τ.Κ. Ζαβρόχου».
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε τμήματα οικισμού Δελβινακίου».
 20. Συμπλήρωση συμβουλίου ένταξης μεταναστών – ορισμός Προέδρου.
 21. Eπιστροφή διαφοράς μισθώματος υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Μαυροβουνίου, βάσει πρωτοκόλλου τελικής επιθεώρησης Δασαρχείου Ιωαννίνων – αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012.
 22. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου: «Βιολογικός Παρακαλάμου», μέσω ΕΣΠΑ.Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2012 05:56

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 31/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΣΤΙΣ 31-1-12 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1095/26-1-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1o Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2011 .
2o Κατακύρωση αποτελεσμάτων δημοπρασιών  εκμίσθωσης, δύο ακινήτων, και πέντε αγρών του Δήμου Πωγωνίου.
3o Ορισμός κλητήρα για επίδοση «Απάντηση σε αίτηση όχλησης του αναδόχου Λαδά Νικολάου Ε.Δ.Ε. του έργου :Αντικατάσταση στέγης Παρθεναγωγείου Βήσσανης» για επιστροφή εγγυητικών και διαβίβαση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
4ο Περί νέας αιτήσεως συμβολαιογράφου κ. Μανιάτη Κωνσταντίνας σχετικά με μισθωμένο ακίνητο στον Πειραιά κληροδοτήματος Παναγιώτη Καρέτσου.
5ο Ορισμός ορκωτού λογιστή για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 Δήμου Πωγωνίου.
6ο Καθορισμός  όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Καστάνιανης.
7o Κατάρτιση όρων σύναψης δανείου –Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
8o Σχετικά με γνωμοδότηση δικηγόρου για υπόθεση περιπτέρου στον Παρακάλαμο.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012 06:46

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 10/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΣΤΙΣ 10-1-12 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 33/3-1-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1Ο Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2012.
2ο Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Πωγωνίου.
3ο Καθορισμός  όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Καστάνιανης.
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012 06:39

Πρόσκληση για συνεδρίαση Π.Ζ. την 28/12/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  28-12-2011

 

Θέμα 1ο :. Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο» του κ. Δήμου Γεωργίου στην Τ.Κ. Βροντισμένη.»

Θέμα 2ο : Εισήγηση για τον καθορισμό θέσεων και αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Πωγωνίου.ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.    596                                                                ΚΑΛΠΑΚΙ    17-1-2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16-1-2012 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2/16-1-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

Α/Α      Α/Α              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜ. ΑΠΟΦ.

 

1.           10              ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Με την υλοποίηση του νέου νόμου  του Καλλικράτη η Πολιτεία προχωρά σε πολιτικές συγχωνεύσεων και καταργήσεων Δημόσιων Υπηρεσιών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη  οι ιδιαιτερότητες των περιοχών, οι ανάγκες και οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων κάθε περιοχής  όπως του Δήμου μας,  δημιουργώντας  επιπρόσθετα  προβλήματα για τους κατοίκους και τους θεσμούς σε κάθε προσπάθεια βελτιωτικών αλλαγών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πωγωνίου

Διακηρύσσει ότι:

 

Την 30η Μαϊου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι , τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές προφορικές προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , για την εκμίσθωση περισσεύματος θερινών βοσκών Τ.Κ. Στρατίνιστας  για το έτος 2012 συνολικής εκτάσεως 3.500,00 στρεμμάτων για μικρά ή μεγάλα ζώα.


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.    334                                                    ΚΑΛΠΑΚΙ    11-1-2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-1-2012 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/10-1-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

Α/Α      Α/Α              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜ. ΑΠΟΦ.

1.           1.               ΠΕΡΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.  ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ.

2.           2.               ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  -  ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. 

3.           3.               AΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

4.           4.               ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.

5.           5.               ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.

6.           6.               ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΖΥΓΟΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΙΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.

7.           7.               ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

1Ο ΕΚΤ.  8.              ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ BANK ΣΤΟ  ΠΩΓΩΝΙ

Η εκφρασθείσα θέση της Αγροτικής Τράπεζας, μέσω πρόσκλησης στα ΜΜΕ, για την λειτουργία υποκαταστήματος στο Καλπάκι με την ταυτόχρονη παύση των υποκαταστημάτων της στον Παρακάλαμο και το Δελβινάκι είναι μία ενέργεια που βρίσκει όλους μας κάθετα αντίθετους, τοπική κοινωνία, κατοίκους, φορείς και Δημοτική Αρχή.

 

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012 05:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 16/1/2012

Την  Δευτέρα 16  Ιανουαρίου  2012,      και ώρα 18.00.   θα συνεδριάσει το Δ.Σ.  Πωγωνίου

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί  στο KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

μοναδικο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση  προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2012.

Βρίσκεστε εδώ: Home Εποπτευόμενοι φορείς Διαχειριστής