Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 08:47

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 24/2/2012

Την  Τετάρτη 29  Φεβρουαρίου 2012,   και ώρα 19.00.   θα συνεδριάσει το Δ.Σ.  Πωγωνίου

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί  στο KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Σύναψη Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού ετ. 2012 Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
  3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
  4. Επιχορήγηση Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων – Ψήφιση πιστώσεων.
  5. Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών ΤΕΙ που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο Πωγωνίου [Συμπλήρωση απόφασης Δ.Σ. 313/2011].
  6. Χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου [καντίνα – Κακαβιά].
  7. Επί αιτήσεων δημοτών.
  8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Παρθεναγωγείου Βήσσανης.
  9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχ/ση ομβρίων υδάτων και αντικ/ση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου Κοιν. Λάβδανης.»
  10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης.»
  11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλπακίου».
  12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Δημοτικών κτιρίων Δ.Δ. Δολιανών».
  13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων Αθλητικού κέντρου Καλπακίου».
  14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου οχημάτων Δήμου».
  15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης Γεφυροπλάστιγγας.»
  16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ. Γεροπλάτανου.
  17. Ορισμός Επιτροπών ολοκλήρωσης προσεισμικού ελέγχου.
  18. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων στο Δ.Σ. Υφιστάμενου Αναγκαστικού Συνδέσμου 1ης Διαχ. Ενότητας Ιωαννίνων [ΦΟΣΔΑ].
  19. Έγκριση περιβαλλοντικής έκθεσης λειτουργίας εργαστηρίου γάλακτος.
  20. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης Λατομείου Λάβδανης.
  21. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης και μισθώματα.
  22. Έγκριση καταβολής δαπάνης δοκιμαστικής λειτουργίας ΧΥΤΑ Ελληνικού.
  23. Έγκριση επέκτασης Φ.Ο.Π.
  24. Πρόταση για μεταβολές στις Σχολικές μονάδες 2012-13
  25. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.
  26. Έγκριση παράτασης σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων.
  27. Παραχώρηση για χρήση αίθουσας Δημ. Σχολείου Βασιλικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλικού.

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
  ΑΝΕΡΓΩΝ
  ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
  ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

   

  Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), βάσει της υπ΄ αριθμ. 3152/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 57/Β/25.1.2012), καλεί τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18-65 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, σε δήμους, συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής από 09-02-2012 έως 29–02-2012 στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
  Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα παρακάτω Κεφάλαια.

  περισότερα στο συνημένο αρχείο

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:

  α) το Π. . 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

  β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

  γ) την αριθ. 321/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημοπράτησης

  δ) την 18/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

  Μπορείτε να κατεβάσετε την  πλήρη διακύρυξη απο τα συνημμένα έγγραφα.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

  Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες επί τοις εκατό (%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

  Κατεβάστε την πλήρη διακύρυξη από το συνημέννο έγγραφο.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  «Συντηρηση αντλιοστασίων Δημου»

  Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου» για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες επί τοις εκατό (%) επί της  προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

  Δείτε την πλήρη διακύρηξη στα συνημέννο έγγραφο.

  Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 05:45

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 15/2/2012


  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 15-2-12

  Α/Α  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
  1o Καθορισμός όρων δημοπράτησης  «αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Πωγωνίου για 2012».
  2o Καθορισμός όρων δημοπράτησης  «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Πωγωνίου».
  3o Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
  4ο Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2011.
  5ο Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών. 
  6ο Τροποποίηση της αρ. 82/2011 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την τεχνική περιγραφή και παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου.
  7o Ανάκληση των αρ. 195,196 & 197/2011 αποφάσεων της Ο.Ε. και ανάθεση σε νέο εργολάβο.
  Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012 11:02

  Πρόγραμμα Διανομής Δωρεάν Τροφίμων


  Σας κάνουμε γνωστό ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου  (όπως αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό τους σημείωμα οικ. Έτους 2011), που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας (Ε9), μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ε.Ε. έτους 2012, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (όπου απαιτείται)
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος οικον. Έτους 2011. Σεπερίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
  • Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας στην περίπτωση που ο δικαιούχος πάσχει από βαρύ ανίατο ή δυσίατο νόσημα.
  • Βεβαίωση Σπουδών (για προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν)
  • Ε9 για την απόδειξη μη ιδιόκτητης κατοικίας (όπου απαιτείται)
  Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα ΚΕΠ των Δ.Ε. Ανω Καλαμά, Ανω Πωγωνίου, Δελβινακίου,  Λαβδανης, και Πωγωνιαννής  (για τους κατοίκους τους) και στο Δημαρχείο Πωγωνίου για τους κατοίκους  της Δ.Ε. Καλπακίου από 20/02/2012 – 20/03/2012.
  Τηλ. Επικοινωνίας: 26533 – 60116.
  Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο την υπεύθυνη δήλωση:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2011-2012»

  Ο Δήμος Πωγωνίου, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 136758/12-12-2011 έγγραφο Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Δνση Άθλησης για Όλους, όπως και με την υπ. αριθμ. 236/2011 και την 41/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου, προκηρύσσει μία θέση για την πρόσληψη ενός (1) καθηγητή Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2011-2012, τα οποία είναι ΑΠ(2) , ΑΕΗ(2), ΑΓ(1), ΑΕ(2), ΑΤΗ(1).
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στον Δήμο Πωγωνίου κατά την χρονική περίοδο από 16/2/2012 – 2/3/2012 (εργάσιμες ώρες και ημέρες στο Δημαρχείο Πωγωνίου).
  1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
  2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα,σεμινάρια, τίτλων κ.λπ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο αιτών είναι άνεργος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

  Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο της ΠΑγΟ (ΦΕΚ 1945/Β/31/8/2011) συμπεριλαμβάνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις.


  Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
  Κωνσταντίνος Καψάλης

   


   

  Πληροφορίες

  Χ. Νατσίκου, Τηλ. 2653- 360 115, Φαξ, 2653- 360 103

  Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την ανάδειξη του εκπροσώπου της χώρας στον 16ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Eurovision Young Musicians 2012. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 στο Ωδείο Αθηνών, ενώπιον Κριτικής Επιτροπής που θα απαρτίζεται από καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς.

   

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι μουσικοί ηλικίας έως 19 ετών (γεννηθέντες μετά την 01/01/1993), που παίζουν ένα μουσικό όργανο με ρεπερτόριο κλασικής μουσικής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, ή αλλοδαποί, μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας για τα δύο τελευταία χρόνια.

   

  Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και τα έντυπα αίτησης συμμετοχής και υπεύθυνης δήλωσης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ www.ert.gr/Eurovision-Young-Musicians. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 7761076 και 210 7761164, καθώς και μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

   

  Ο  φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή παραδίδεται  στην αρμόδια υπηρεσία (Δευτέρα – Παρασκευή και ώρα 09:30 – 14:30), στην παρακάτω διεύθυνση:

   

  ΕΡΤ ΑΕ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ,

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUROVISION ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 2012

  Μεσογείων 136 & Κατεχάκη, 11527 Αθήνα

  κτίριο 3, 2ος όροφος, γραφείο 207

   

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας είναι η Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου  2012. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.


  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.    1469                                                    ΚΑΛΠΑΚΙ    7-2-2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6-2-2012 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4/6-2-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

  Α/Α      Α/Α              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΘΕΜΑΤΟΣ

  ΘΕΜ. ΑΠΟΦ.

   


  1.           13.            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤ. 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

   

  2.           14.            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

  3.           ---             ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  [ΑΝΑΒΟΛΗ].

  4.           15.            ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.

  5.           ---             ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  [ΑΝΑΒΟΛΗ].

  6.           16.            ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤ. 2012.

  7.           ---             ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Τ.Κ. ΛΑΒΔΑΝΗΣ. ΑΝΑΒΟΛΗ.

  8.           17.            ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

  9.           18.            ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

  10.         19.            ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.

  11Α        20.            ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ [ΑΡΘΡ. 28 ΕΚΠΟΤΑ].

  11Β        21.           ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

  12.         22.        ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ [ΕΡΘΡΟ 46 ΕΚΠΟΤΑ].

  13.         23.           ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ [ΑΡΘΡ. 67 Π.Δ. 28/80].

  14.         24.           ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ.

  15.         25.           ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

  16.         26.          ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

  17.         27.          ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

  18.         ---            ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚ.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Λ & Ζ ΠΑΠΠΑ  Τ.Κ. ΖΑΒΡΟΧΟΥ»  ΑΝΑΒΟΛΗ.

  19.         ---            ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ»  ΑΝΑΒΟΛΗ.

  20.         28.          ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

  21.         29.          ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012.

  22.         30.          ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ», ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ.

   

   


   

  1Ο ΕΚΤ.  31.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ».

  2Ο ΕΚΤ.  32.       ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

  3Ο ΕΚΤ.  33.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ.

  4Ο ΕΚΤ.  34.       ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ [Ι.Α.Ο.Α] ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ.

  5Ο ΕΚΤ.  35.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

  Βρίσκεστε εδώ: Home Εποπτευόμενοι φορείς Διαχειριστής