Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής


Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας Και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.), θα υλοποιήσει την πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο ατόμων (122), για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανά συμπράττοντα φορέα αντιστοιχεί ο παρακάτω αναφερόμενος αριθμός ατόμων.
1. Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: θέσεις 110
2. ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων: θέσεις 12
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 25/4/2012 έως 4/05/2012.


Πληροφορίες στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης
Τηλ. Επικοινωνίας : 2651039820
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 07:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 20/4/2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί    την  Παρασκευή  20η Απριλίου  2012,      και ώρα 19.30.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

 

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης στο Δήμο Πωγωνίου.

Σημ: Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για το λόγο ότι πρέπει να παρθεί απόφαση

για  το θέμα αυτό άμεσα,  γιατί έχουν παρατηρηθεί τελευταία πολλά φαινόμενα εγκληματικότητας στην περιοχή του Δήμου Πωγωνίου.


  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

  Πράξη "Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων"

  Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (194) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:

   

  ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 50
  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 50
  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ 15
  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 10
  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ 41
  Έ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 28
  ΣΥΝΟΛΟ 194

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση:
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα T.K. 45221, Τηλ.2651036686-2651083087
  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» Διεύθυνση: ΜΕΤΣΟΒΟΥ 12, Ιωάννινα T.K. 45221, Τηλ.2651029445
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 25/4/2012 έως 04/05/2012. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων ανά κωδικό θέσης, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντική», Μετσόβου 12, Ιωάννινα β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.pindosperivallontiki.org) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
  Επίσης για την ενημέρωση των υποψηφίων ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα και στο Κ.Π.Α Ο.Α.Ε.Δ Ιωαννίνων.
  

  Ο Δήμος Πωγωνίου θέτοντας ως στόχο:
  • στο να συνδράμει στην κατάρτιση των δημοτών του σχετικά με την πρόθεση ενασχόληση τους στον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας.
  • και στην βελτίωση των γνώσεων των αγροτών του,

  προχωρά στην συγκέντρωση αιτήσεων για  την  πραγματοποίηση   σεμιναρίων
  μελισσοκομίας & αμπελουργίας  μέχρι 26 Απριλίου 2012.

  Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • 30 Απριλίου έως 18 Μαίου        ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
  • 21 Μαΐου      έως 1 Ιουνίου        ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ.


  Συγκέντρωση αιτήσεων :
  ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ κ. Π. Τσουμάνη Τηλ: 2653360116 Fax: 2653360103
  Περισσότερες πληροφορίες: Δ. Γκαρτζονίκας , τηλ: 2653360112 κιν: 6937484444

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

  ΣΤΙΣ 10-4-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

  ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8124/4-4-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
  1o Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 .
  2o Περί συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών εκπόνησης διαχειριστικών μελετών.
  3o Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τη συντήρηση των δικτύων» του Δήμου Πωγωνίου .
  4ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δικτύων – ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» του Δήμου Πωγωνίου.
  5ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Πωγωνίου».

  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Ή ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ:

  Απο τις 21 μέχρι τις 28 Απριλίου θα φιλοξενηθεί στον δήμο Πωγωνίου μια Ανταλλαγή Νέων. Θα συμμετάσχουν 24 νέοι αττό τη Λετονία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Κατά την Ανταλλαγή θα μάθουν και θα προάγουν τον εθελοντισμό, την ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω του εθελοντισμού και τη καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου Πολίτη
  Στο πλαίσο της Ανταλλαγής Νέων θα πραγματοποιηθούν:

  Δραστηριότητα Α στκ 23 Απριλίου 2012 κοι ώρα 9:00 με 13:00: Καθορισμός ενος τμήματος του ττοτομού Καλαμά (συγκεκριμένα στην  περιοχή Αγιούς)
  Δροστηριοτητο Β στις 24 Απριλίου 2012 κοι ώρα 9:00 με 13:00: Ανκύκλωση χαρτιού στα χωριά Κουκλιοί, Αρετή, Παρακάλομος, Δολιανά και Καλπάκι.

  Τέλος στις 25 Αττρίλιου 2012 και ώρες 9:00 με 11:00 θο πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο: "Εθελοντισμός ως εργαλειίο ανατπυξης της υττοίθρου" στο Γυμνάσιο - Λύκειο Δολιανών.

  Για περισσότερες πληροφορίες επκοινωνήστε στο e-mail yοuthcenetrofepirus@yahoo.gr ή στο τηλ 6975200586

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  3-4-12

   

  Θέμα 1ο : Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ» της κ. Νικολέττας Χαρισιάδου  στην Τ.Κ. Δολιανών.»

  Τρίτη, 03 Απριλίου 2012 08:18

  River Action Kalamas 2012

  River Action Kalamas 2012

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ RIVER ACTION KALAMAS 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ

  Η πρωτοβουλία RIVER ACTION KALAMAS, που πήρε η Εναλλακτική Δράση πριν από έξι μήνες,για διοργάνωση μέσα στο 2012 σειράς κοινωνικών, πολιτιστικών, φυσιολατρικών και οικολογικών εκδηλώσεων με στόχο την αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων και των φορέων της Ηπείρου για την προστασία του φυσικού οικοσυστήματος του ποταμού Καλαμά από μικρά και μεγάλα συμφέροντα που λυμαίνονται την περιοχή, καθώς και για την ήπια ανάπτυξη του Πωγωνίου και της Ζίτσας, αγκαλιάσθηκε από πολλούς φορείς (Δήμους, Ομοσπονδίες, Συλλόγους).και μπαίνει στη φάση της υλοποίησης.

  Η πρώτη από τις εκδηλώσεις είναι η επιστημονική διημερίδα που θα γίνει 7 & 8 Απριλίου στον Παρακάλαμο του Πωγωνίου, με θέμα "Αγροτική παραγωγή, επιχειρηματικότητα και ήπια ανάπτυξη" και με συμμετοχή επιστημόνων, κοινωνικών παραγόντων και απλών αγροτών και άλλων επαγγελματιών

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ 7 & 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

  Σάββατο 7 Απριλίου
  5.00 μμ Προσέλευση
  5.30 μμ Άνοιγμα εργασιών από το Δήμαρχο Πωγωνίου Κώστα Καψάλη
  5.40 μμ Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Ζίτσας Δημήτριο Ρογκότη
  5.50 μμ Χαιρετισμοί των οργανωτών και των καλεσμένων επισήμων
  6.20 μμ Η σημασία των εκδηλώσεων RIVER ACTION KALAMAS Μάκης Σταύρου εκπρόσωπος της Εναλλακτικής Δράσης
  6.30 μμ Η καλλιέργεια της Αγριαγκινάρας και η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βιοκαυσίμων στην περιοχή του Πωγωνίου
  Εισηγητής: Νικόλαος Δαναλάτος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  6.45 μμ Σχεδιασμός αειφορικού αγροκτήματος
  Εισηγητής: Δημήτριος Μπιλάλης Επ. Καθ. Γεωπονικού Παν. Αθηνών
  7.00 μμ Αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων καλλιεργειών για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στο Πωγώνι και τη
  Zίτσα
  Εισηγητής: Γεώργιος Πατακιούτας Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
  7.15 μμ Αμπελουργία και ποιοτική παραγωγή κρασιού και τσίπουρου στη Ζίτσα και το Πωγώνι
  Εισηγητής Κώστας Βάντζιος Γεωπόνος στο Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων
  7.30 μμ Η ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας στη Ζίτσα και τo Πωγώνι και η σημασία της για την προστασία του περιβάλλοντος
  Εισηγήτρια Νίκη Καραφέρη Παραγωγός βιολογικών προϊόντων
  7.45-8.30 μμ Συζήτηση
  8.30-900 μμ Παραδοσιακοί χοροί από τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Άνω Καλαμά
  9.00- 9.30 μμ Παραδοσιακή μουσική, σύγχρονες αναζητήσεις και αυτοσχεδιασμοί από το μουσικό σχήμα «Μουκλιόμος»
  Κυριακή 8 Απριλίου
  10.00 πμ Ο ρόλος των γυναικών στην παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας
  Εισηγήτρια Κατερίνα Μπαλάφα Κτηνοτρόφος-Πρόεδρος Δημοτικού Διαμερίσματος Καλοχωρίου (Δήμου Ζίτσας)
  10.15 πμ Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας και η σημασία του για την ανάπτυξη του τουρισμού.
  Εισηγητής Γεράσιμος Παπαηλίας Οικονομολόγος-Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ηπείρου
  10.30 πμ Η σημασία της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία, τους ξενώνες, τα εστιατόρια και τα καφενεία
  στην ανάπτυξη των χωριών
  Εισηγητής Κώστας Παππάς Ξενοδόχος Γενικός Γραμματέας Αγροτουρισμού
  10.45 πμ Η ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και ο ρόλος των Τοπικών Επιτροπών Βιώσιμης Ανάπτυξης
  (Τ.Ε.Β.Α)- Το παράδειγμα του Abruzzo (Απέννινα Όρη)
  Εισηγητής Μάκης Σταύρου Ιστορικός-Περιβαλλοντολόγος
  10.45-11.15 πμ Συζήτηση
  11.15-11.30 πμ Διάλειμμα
  11.30 πμ Αιγοπροβατοτροφία: Δυνατότητες παραγωγής ποιοτικών προϊόντων
  Εισηγητές Δημήτρης Παπαβασιλείου π. Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Δημήτρης Παπαδημητρίου Έκτακτος Καθηγητής
  ΤΕΙ Ηπείρου
  11.45 πμ Γαλακτοκομικά τοπικά προϊόντα. Αξιοποίηση-προβολή
  Εισηγητής Γιώργος Τσακανίκας Κτηνίατρος Γεν. Γραμματέας Πανελληννίου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Παράρτημα
  Ιωαννίνων)
  12.00 Κτηνοτροφία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
  Εισηγητής Παναγιώτης Τζάλλας Κτηνοτρόφος Γραμματέας Ένωσης Νέων Αγροτών Ιωαννίνων
  12.15-12.45 μμ Συζήτηση
  12.45-13.00 μμ Συμπεράσματα Λήξη εργασιών

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  29-3-2012

  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/29-3-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ : 71

  1. Κατανομή επιχ/σης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  72

  2. Επί αιτήσεως WIND HELLAS, για μείωση μισθώματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 7 3

  3. Ορισμός επιτροπής Μητρώου Αρρένων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  74

  4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  75

  5. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  76

  6. Επιστροφή ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για Π.Ι. Βήσσανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  77

  7. Επί αιτήσεως Αφροδίτης Σιώρη για χορήγηση άδειας καπνού στην Τ.Κ. Δελβινακίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ 78

  1. Επί αιτήσεως ιατρού Σιδερά Χαντάντ.    ΑΠΟΦΑΣΗ 79

  2. Απόδοση δικαστικής δαπάνης σε πρώην ειδικό συνεργάτη του Δήμου – αναμόρφωση προϋπολογισμού ετ. 2012.   ΑΠΟΦΑΣΗ  80

  1. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης: «Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.  ΑΝΑΒΟΛΗ

  1. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.  ΑΝΑΒΟΛΗ

  1. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  81

  1. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας διεκπεραίωσης μελέτης: «Αντικατάσταση του εξωτ. & εσωτ. Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βασιλικού».  ΑΠΟΦΑΣΗ  82

  1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών της μελέτης: «Ανάπλαση χώρου Ι.Ν. Εισόδια της Θεοτόκου – παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ρουψιάς. ΑΠΟΦΑΣΗ  83

  1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών της μελέτης: «Ανακαίνιση παλαιού Δημοτικού Σχολείου – Διαμόρφωση  αύλειου χώρου Τ.Κ. Κάτω Μερόπης. ΑΠΟΦΑΣΗ  84

  1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών της μελέτης: «Επισκευή – ανάπλαση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κακολάκκου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  85

  18.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Χαραυγής & κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στα Τ.Δ. Χαραυγής – Μαυρόπουλου – Χρυσόδουλης – Ορεινού – Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  86

  1. Επί αιτήσεων Κοσμά Θάλειας – Ε.Δ.Ε. , για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης [4] έργων [άνευ μελέτης] στην Τ.Κ. Λάβδανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  87

  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Πλακοστρώσεις Κοιν/των  χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  88

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη & κατασκευή δρόμου προς Λεωνίδα και Ζήση Παππά» στο Τ.Κ. Ζαβρόχου. ΑΝΑΒΟΛΗ

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε τμήματα του οικισμού Δελβινακίου». ΑΠΟΦΑΣΗ  89

  1. Ορισμός μελών σε κοινές Επιτροπές παρακολούθησης [ΚΕΠ] προγραμματικών συμβάσεων μελετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  90

  1. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας εισηγητών διημερίδας «Αγροτική παραγωγή» ΑΠΟΦΑΣΗ.  91

  1. Αποσύνδεση ιδιωτικών δικτύων λυμάτων με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, έλεγχος αποσυνδέσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ  92

  1. Αποδοχή δωρεάς 2 οχημάτων από την Ηπειρωτική Βιομηχανία εμφιαλώσεων «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  93

  1. Παραχώρηση Μαθητικών Εστιών Δολιανών & Πωγωνιανής στο Δήμο Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  94

  1. Έγκριση κατάθεσης αδειοδότησης φακέλου για υπαγωγή στο «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, μέχρι 10KW» σε στέγες Δημοτικών κτιρίων. ΑΠΟΦΑΣΗ  95

  1. Έγκριση αποτελέσματος απογραφής έναρξης και ισολογισμού του Δήμου. ΑΝΑΒΟΛΗ

  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αδελφοποίηση Τ.Κ. Δελβινακίου, με το Δήμο Σφακίων Κρήτης. ΑΠΟΦΑΣΗ  96

  2. Απευθείας ανάθεση κοπής βελανιδιών στους  «3 Αηγιάννιδες» Τ.Κ. Βήσσανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  97

  3. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση ακινήτου, στη ΔΕΗ [Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Άνω Ραβενίων]  ΑΠΟΦΑΣΗ  98

  4. Έγκριση  Αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  99

  5. Έγκριση δημοπράτησης ξενώνα Τ.Κ. Ιερομνήμης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  100

  6. Έγκριση φακέλου περιβαλλοντικής έκθεσης προς εξαίρεση από την κατεδάφιση κτηνοτροφικής μονάδας Μακρή Περικλή Τ.Κ. Ορεινού- Ξηρόβαλτου. ΑΠΟΦΑΣΗ  101

  7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κόνιτσας, για το έργο: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  102

  8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων και αντικ/ση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  103

  9. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδα. ΑΠΟΦΑΣΗ  104

  10. Έγκριση ψηφίσματος  Διαμαρτυρίας για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας ΑΠΟΦΑΣΗ  105

   

   

   

   

   

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ
  Βρίσκεστε εδώ: Home Εποπτευόμενοι φορείς Διαχειριστής