Δήμος Πωγωνίου

Uncategorized

Uncategorized (7)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                          Καλπάκι,     22    Οκτωβρίου 2015
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Αρ. πρωτ. οικ.:  9365
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
        Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.Απόφ.11389/93), του Π.Δ.60/2007
και του Ν.4281/2014, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)
στο σύνολο των ειδών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του άρ. 5
της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ – ΟΠΙΤΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “LAROUTE”»
αξίας 18.500,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα,  09-11-2015 και από ώρα 09:00π.μ. (έναρξη υποβολής
προσφορών) μέχρι ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα
του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ),
ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 16 / 11 /2015
και από ώρα 09:00π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής
προσφορών)  στον ίδιο χώρο.
Η  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  είναι το 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και  ποσού 300,81 €.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, υπεύθυνη Ευμορφία Σίδερη και στο
τηλέφωνο 2653360120, Γραφείο Προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.pogoni.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Επισυνάπτονται : αναλυτική διακήρυξη και  μελέτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                          Καλπάκι,       22  Οκτωβρίου 2015
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Αρ. πρωτ. οικ.: 9364
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
        Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.Απόφ.11389/93), του Π.Δ.60/2007
και του Ν.4281/2014, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) στο σύνολο των ειδών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του άρ. 5 της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “LAROUTE”» αξίας 20.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα,  09-11-2015 και από ώρα 10:00π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 11:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), οδιαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 16 / 11 /2015 και από ώρα 10:00π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 11:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών)  στον ίδιο χώρο.
Η  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και  ποσού 325,20 €.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησηςοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφείατου Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, υπεύθυνη Ευμορφία Σίδερη και στο τηλέφωνο 2653360120,
Γραφείο Προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.pogoni.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Επισυνάπτονται η αναλυτική Διακήρυξη για την προμήθεια και η μελέτη.

Απόφαση Δημάρχου με αριθμ. 330/15-10-15 για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:

"Προμήθεια επίπλων, στα πλαίσια του προγράμματος LAROUTE".

Απόφαση Δημάρχου με αριθμ.: 329/15-10-15, για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:

"Προμήθεια Εξοπλισμού πεζοπορίας και πλοήγησης, στα πλαίσια του προγράμματος LAROUTE".

Απόφαση Δημάρχου με αριθμ. 328/15-10-2015, για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: "Προμήθεια υπολογιστικού – πολυμεσικού- οτικοακουστικού εξοπλισμού, στα πλαίσια του προγράμματος LAROUTE".

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Η διάρκεια της ορίζεται για επτά (7) ημέρες και συγκεκριμένα από 5 Σεπτεμβρίου έως & 11 Σεπτεμβρίου και θα λειτουργήσει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Δ.Κ. Νεγράδων του Δήμου Πωγωνίου θέση Μηλιές. Η θέση είναι ορατή από την εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης περίπου 1 χλμ πρίν την διασταύρωση για Νεγράδες.

Βρίσκεστε εδώ: Home Εποπτευόμενοι φορείς Uncategorized