Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011 10:57

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Σφαγείων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ      

ΑΡΘΡΟ 1ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .  

 1. Φορέας ίδρυσης των Σφαγείων είναι ο Δήμος Πωγωνίου και εκμετάλλευσης ( Λειτουργίας) θα είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πωγωνίου , βάσει της 20/03/2002 διαδημοτικής σύμβασης , ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο , στο Δήμο Πωγωνίου και στην Κοινωφελή επιχείρηση όπως τροποποίθηκε με την 62/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει.

 2. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των Σφαγείων την έχει η Κοινωφελής Επιχείρηση .

 3. Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ή να σμπληρωθεί μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης και πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ιωαννίνων και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

      ΑΡΘΡΟ2ο ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΊΩΝ  

 1. Αύλειος περιφραγμένος χώρος

 2. Στάβλος αναμονής των ζώων προς σφαγή

 3. Αίθουσα σφαγής και κρεοσκοπικού ελέγχου

 4. Χώρος επεξεργασίας και συγκεντρώσεως των υποπροϊόντων

 5. Αίθουσες πρόψυξης και συντήρησης κρεάτων

 6. Χώρος απομόνωσης και συντήρησης υπόπτων κρεάτων

 7. Αποδυτήρια προσωπικού και εγκαταστάσεις τουαλετών

 8. Αίθουσες για τη διοικητική λειτουργία του Σφαγείου

 9. Αποτεφρωτικός κλίβανος

 10. Μηχανοστάσιο

 11. Εγκατάσταση Βιολογικής Επεξεργασίας των λυμάτων

     

ΑΡΘΡΟ3ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ  

Όλοι οι συναλλασόμενοι με τα Σφαγεία , οι χρησιμοποιούντες αυτό και οι εργαζόμενοι σ' αυτό , καθώς και οι για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ευρισκόμενοι στο συγκρότημα των Σφαγείων υποχρεούνται:

 1. Να λάβουν γνώση και να αποδεχτούν ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

 2. Να τηρήσουν τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν.

 3. Να συμμορφώνονται προς τις Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και τις υποδείξεις του Κρεοσκόπου Κτηνιάτρου και σε κάθε περίπτωση να διευκολύνουν το έργο του προσωπικού των Σφαγείων.

 

ΑΡΘΡΟ4ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ.  

1. Εργάτες Γενικών Καθηκόντων  

α) Υπεύθυνος Παραλαβής ζώων.

β) Υπεύθυνος διοίκησης ταμείου  

Στις αρμοδιότητες τους υπάγονται:  

α. Η παραλαβή των προς σφαγή ζώων και η καταγραφή τους στο βιβλίο που τηρεί το Σφαγείο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Κτηνιατρικής και βάσει των ισχυουσών Διατάξεων.

β. Η επιτήρηση της πρόψυξης , της ψύξης και της φόρτωσης των σφάγιων .

γ. Η επιτήρηση της καθαριότητας και των απολυμάνσεων όλων των χώρων του σφαγείου , του εξοπλισμού και των εργαλείων και η συμμόρφωση προς τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και υγειονομικές Διατάξεις και εντολές και υποδείξεις της Δ/νσης Κτηνιατρικής , με σκοπό την Προστασία της Δημόσιας Υγείας.

δ. Η επίβλεψη των εργαζομένων στο Σφαγείο και η τήρηση τωων ισχυουσών Κτηνιατρικών και Υγειονομικών Διατάξεων από κάθε εργαζόμενο ( βιβλιάρια υγείας , διπλώματα εκδροσφαγέων κ.τ.λ.π.) τα οποία θα κατατίθενται από τους εργαζόμενους και θα φυλάσσονται από την Δ/νση του Σφαγείου.

ε. Η όλη Διοικητική υποστήρηξη της λειτουργίας του Σφαγείου.    

2. Καθαριστής με τον αναπληρωτή του.  

Θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων , των εργαλείων και του εξοπλισμού, και την απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων , σε στενή συνεργασία νε τον μεταφορέα των αποβλήτων , ώστε να απομακρύνονται αυτά χωρίς καθυστέρηση , προς αποτροπή δυσοσμιών και ρύπανσης του περιβάλλοντος , με απώτερο σκοπό την προστασία της Δημάσιας Υγείας.  

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΕΟΣΚΟΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ.  

Θα σφραγίζει τα σφάγια μετά τον κρεοσκοπικό έλεγχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κρεοσκόπου Κτηνίατρου ( αφου πλυθεί κατάλληλα και φορέσει γάντια).  

3.Τεχνικός με τον αναπληρωτή του .  

Θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικύ εξοπλισμού του Σφαγείου και για την άμεση επέμβασή του, σε περίπτωση προβλημάτων που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του Σφαγείου και για την εν γένει συντηρησή του ανωτέρου εξοπλισμού.  

4.Εκδροσφαγείς.  

Οι εκδροσφαγείς είναι ιδιώτες , επί του παρόντος ( στο μέλλον μπορεί να προσληφθούν μόνιμοι), θα εργάζονται στα δύο σφαγεία με σύμβαση έργου και αφού υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερομένων και της επιχείρησης. Η σύμβαση θα αρχίζει 1 Ιανουαρίου και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Θα έχουν την υποχρέωση να εκτελούν πιστά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ,

στη σύμβαση θα αναφέρονται οι υποχρεώσεις καθώς επίσης και η τιμή αποζημίωσης για κάθε σφάγιο (μικρά- μεγάλα ξεχωριστά ) και πάντοτε υπό τους όρους του παρόντος ήτοι:  

α. Θα χερίζονται υπεύθυνα τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα όργανα αναισθησίας των ζώων ( πιστόλια,και ηλεκτρικές λαβίδες) και θα είναι υπόλογοι για κάθε ζημιά εξ αιτίας κακού χειρισμού από μέρους τους, πουθα διαπιστώνεται από ματακαλούμενο αρμόδιο Τεχνικό της Περιφέρειας Ιωαννίνων, η γνωμάτευση του οποίου δεν θα επιδέχεται αμφισβήτηση. Σε κάθε περίπτωση , που από πρόθεση έχουμε παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου, αυτό θα συνιστά σπουδαίο λόγο για την άμεση απομάκρυνση του εκδροσφαγέα .  

β.Απαγορεύται η αφαίρεση τεμαχίων κρέατος , σπλάχνων η οποιαδήποτε μέρους των σφάγιων, χωρίς εντολή του Κρεοσκόπου κτηνίατρου.  

γ. Θα είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά ( οδήγηση) των προς σφαγή ζώων , από τους στάβλους στο χώρο σφαγής , βοηθούμενοι από τους Κτηνοτρόφους ή το προσωπικό των εμπόρων( κρεοπωλών).  

δ. Η τήρηση όλων όσων προβλέπονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς 853/04 και 854/04 κατά την διαδικασία σφαγής , εκσπλαχνισμού , τεμαχισμού κ.λ.π. Των σφάγιων.

Θα καθαρίζουν τα υποπροϊόντα όπως θα υποδεικνύονται από τον αρμόδιο κτηνίατρο προκειμένου να μεταφέρονται με ασφάλεια προς καύση κ.λ.π..      

ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ  

  1. Πρίν από τη σφαγή , λαμβάνει χώρα εξέταση των σφάγιων ζώων , από Κτηνίατρο της Δ/νσης Κτηνιατρικής , για να διαπιστωθεί η υγιεινή τους κατάσταση.   Αυτή η εξέταση επαναλαμβάνεται , εάν μέσα σε 24 ώρες δεν πραγματοπιήθει η σφαγή.   2. Εάν το προς σφαγή ζώο , παρουσιάσει συπτώματα μιας νόσου , λόγω της οποίας το κρέας μπορεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο προς βρώση , αναβάλλεται η σφαγή του ζώου , έως ότου εκλείψουν οι λόγοι της αναβολής. 3. Απαγορεύται η σφαγή ζώων που είναι ύποπτα ή πάσχουν από σπληνάνθρακα, πνευματάνθρακα, λύσσα, πανώλη των βοοειδών και τέτανο 4. Απαγορεύται η σφαγή ζώων ταλαιπωρημένων λόγω μεγάλης διάρκειας της μεταφοράς τους,πριν περάσουν τουλάχιστον 12 ώρες ανάπαυσης. 5. Η προ της σφαγής εξέταση των προς σφαγή ζώων , θα γίνεται κατόπιν συννενόησης , του υπεύθυνου παραλαβής ζώων με τη Δ/νση Κτηνιατρικής , είτε τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας από τη σφαγή , οπότε θα είναι ο υπεύθυνος του Σφαγείου οαρών για την παραλαβή των ζώων και τη καταγραφή τους και ο Κτηνίατρος για την εξέταση τους, είτε τις πρωινές ώρες της ημέρας σφαγής μέχρι τις 8 π.μ. Και ύστερα θα ξεκινά η σφαγή των ζώων.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  

 1. Εάν κάποιο ζώο τραματιστεί επικίνδυνα από ένα ατύχημα , πρέπει να ειδοποιείται αμέσως , με τη φροντίδα της ο υπεύθυνος του Σφαγείου η Δ/νση Κτηνιατρικής, η οποία και θα ενεργήσει κατάλληλα.

 2. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των ζώων στους στάβλους των Σφαγείων, η φροντίδα ανήκει στους ιδιοκτήτες τους.

 3. Ο υπεύθυνος του Σφαγείου ,δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη της υγείας των ζώων κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Σφαγείο.

 4. Ζώα που έχουν εισαχθεί στο Σφαγείο για σφαγή , δεν επιτρέπεται να βγουν από αυτό ζωντανά, χωρίς την άδεια της Δ/νσης Κτηνιατρικής.

 

ΑΡΘΡΟ 7οΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ , ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  

 1. Κάθε είδος ζώου, θα σφάζεται στην ειδική προς τούτο γραμμή του Σφαγείου( βοοειδών, χοίρων, αιγ/των).

 2. Η θανάτωση των βοοειδών , θα διενεργείται με πιστόλι ευθανασίας και των μικρών μηρυκαστικών και χοίρων με ηλεκτρικές λαβίδες.

 3. Η τάξη και η σειρά σφαγής , ρυθμίζεται από το Δ/ντη του Σφαγείου και τον κρεοσκόπο Κτηνίατρο.

 4. Μετά η σφαγή και αφαίμαξη των ζών, να γίνονται αμέσως οι λοιπές εργασίες χωρίς χρονοτριβή.

 5. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε τομή με το μαχαίρι ή άλλο όργανο , σ' όλο το μήκος του πεπτικού συστήματος ( στόμαχος και έντερα). Το σύνολο του πεπτικού συστήματος , βγαίνει από την κοιλιακή κοιλότητα , αφού απελευθερωθεί το τμήμα του οισοφάγου από τη σφαγιαστική αύλακα και τέλος απελευθερώνεται με το μαχαίρι το απευθυσμένο.

 6. Η εμφύσηση αέρα με σκοπό την εκδορά των ζώων διενεργείται με μηχανικά μέσα , μόνο στα μηρυκαστικά, απαγορευομένης απολύτως της εμφύσησης με το στόμα.

 7. Η κένωση του περιεχομένου του στομάχου και των εντέρων , ως και η πλύση αυτών , θα γίνεται στον ειδικό προς τούτο χώρο, το ταχύτερο δυνατόν.

 8. Τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα ( τρίχες,νύχια,κέρατα,αίμα,δέρματα κ.λ.π.) πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από την αίθουσα σφαγής.

 9. Μετά τη σφαγή και την προπαρασκευή των σφάγιων, γίνεται η κρεοσκοπία από τον κρεοσκόπο Κτηνίατρο.

 10. Στα σφάγια των βοοειδών , τα σπλάχνα της θωρακικής κοιλότητας( πνεύμονες,καρδιά με άθικτο το περικάρδιο), της κοιλαικής κοιλότητας ( συκώτ, σπήνας, πάγκρεας) και το κεφ΄λι, θα είναι αναρημένα σε αγκίστρα, επί της ειδικής προς τούτο γραμμής. Οι νεφροί , με άθικτο το περινεφρικό λίπος, θα βρίσκονται στη φυσική τους θέση. Η μήτρα με τις ωοθήκες , ο κόλπος και η ουροδόχος κύστη , θα ακολουθούν την πορεία του στομάχου και των εντέρων , μαζί με το μεσέντερο.Σε κάθε σφάγιο βοοειδούς , τα ερυθρά σπλάχνα του και την κεφαλή του , θα εμφυτεύεται με ειδικό πιστόλι , ο ίδιος αριθμός της χάρτινης πινακίδας , για την πλήρη ταυτόποίηση των σφάγιων, με ευθύνη του υπεύθυνου των Σφαγείων.

 11. Στα σφάγια χοίρων και μικρών μηρυκαστικών , τα σπλάχνα του θώρακα (πνεύμονες, καρδιά με άθικτο περικάρδιο ), μαζί με το συκώτι και τον σπλήνα , θα βρίσκονται εκτός των κοιλοτήτων των σφάγιων , αλλά αναρτημένα επ΄αυτών . Οι νεφροί θα είναι στη φυσιολογική τους θέση , καθώς και το κεφάλι θα συνδέεται φυσικά με το σφάγιο. Στόμαχος , έντερ με το μεσεντέριο,μήτρα καιουροδόχος κύστη , θα τοποθετούνται στους ειδικούς προςς τούτο κάδουςκαι θα ακολουθούν τα σφάγια.

 12. Τα σφάγια των χοίρων , θα γίνονται μαδητά ή γδαρτά.

 13. Απαγορεύται η αφαίρεση και απομάκρυνση από το σφαγεισμένο ζώο , οποιαδήποτε από τα ανωτέρω όργανα ή τμήματα αυτού , καθώς και κρέατος ή λίπους ή αδένων ή λεμφογαγγλίων, πριν το τέλος της κρεοσκοπίας.

   

ΑΡΘΡΟ 8ο ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΦΑΓΙΩΝ  

 1. Μετά τον κρεοσκοπικό έλεγχο και τον χαρακτηρισμό της κατλληλότητας και της κατηγορίας των σφάγιων , υπάλληλος των σφαγείων ( ο καθαριστής αφού πλυθεί κατάλληλ και φορέσει γάντια), θα σφραγίζει τα σφάγια με υπόδειξη του κρεοσκόπου Κτηνίατρου και στην συνέχεια ακολουθεί η προώθηση των σφάγιων , είτε για παραλαβή τους από τους εμπόρους (κρεοπώλες) , είτε για φύλαξη τους στις ψυκτικές εγκαταστάσεις των σφαγείων.

 2. Σφάγια ή τμήματα ή σπλάχνα που χαρκτηρίστηκαν από τον κρεοσκόπο Κτηνίατρο ακατάλληλα για κατανάλωση , κατάσχονται και με ευθύνη του υπεύθυνου των Σφαγείων και του καθαριστή , οδηγολυνται προς καταστροφή , με την μέθοδο της καύσης στον αποτευφρωτικό κλίβανο. Σε περίπτωση έντασης κατά της έκθεσης κατάσχεσης , αυτά θα φυλάσονται , στον ειδικό προς ετούτο ειδικό ψυκτικό θάλαμο, μέχρις ότου να αποφασιστεί , σύμφων με τις ισχύουσες σιατάξεις, η τύχη τους.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Απαγορεύονται:

 1. Η είσοδος στα Σφαγεία ατόμων , που δεν έχουν σχέση με τις διενεργούμενες σε αυτό εργασίες.

 2. Η παραμονή οποιουδήποτε στον χώρο σφαγής -κρεοσκοπίας και στους χώρους όπου κινείται και παραμένει κρέας, χωρίς την άδια του υπευθύνου των Σφαγείων και του κρεοσκόπου Κτηνίατρου.

 3. Η παρουσία οποιουδήποτε και χωριίς εξαίρεση στους χώρους σφαγής και στους χώρους σφαγής και στους χώρους όπου κινείται και παερένει κρέας, εφ΄όσον δεν είναι κατάλληλα ενδεδυμένος ( φ'ορμα προστασίας , κάλλυμα κεφαλής και μπότες ή καλύμμτα υποδημάτων).

 4. Η υπέρβαση του ριθμού σφαζόμενων ζώων , ανά ημέρα που προβλέπεται από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ( ΕΠΟ).

 5. Το κάπνισμα και το φτύσιμο στος χώρους σφαγής , κρεοσκοπίας και στους χώρους όπου κινείται και παραμένει κρέας.

 6. Η συγκέντρωση δερμάτων , λίπων, οστών κ.λ.π. , εκτός των καορισμένων χώρων.

 7. Η επαφή κάθε εδώδιμου τμήματος του σφάγιου με το δάπεδο ή τους τοίχους.

 8. Η φόρτωση αυτοκινήτων μεταφοράς κρεάτων , που στεροούνται της προβλεπόμενης , από τις ισχύουσες διατάξεις , άδειας μεταφοράς κρεάτων και αν αυτά είναι ακάθαρτα ή ακατάλληλα.

 9. Η υποδοχή ζώων προς σφαγή από τον υπεύθυνο των Σφαγείων ,εάν αυτά δεν έχουν την προβλεπόμενη σήμανση ( Ενώτια) και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, ( Δελτία Αποστολής, Διαβατήρια, Πιστοποιητικά, Διακίνησηςκ.λ.π.).  

 10. Οι ύβρεις, φιλονικίες , διαπληκτισμοί μεταξύ των εγαζομένων και οι άσκοποι θορύβοι.

 11. Η χρήση οινοπνευματωδών ποτών στους χώρους εγασίας.

 12. Η προσκόμιση ζώων σφαγέντων εκτός Σφαγείων , πλην εκείνων που συνοδεύονται από βεβαίωση Κτηνιάτρου για την ανάγκη της άμεσης σφαγής.

 13. Η λήψη φιλοδορημάτων από το προσωπικό των Σφαγείων.

  Για κάθε παραβάτη θα συντάσεται έκθεση προς τον φορέα (Διοικητικό Συμβούλιο) ή τον Εισαγγελέα ανάλογα με την περίπτωση στηνν οποία θα τεκμηριώνεται με στοιχεία και με μάρτυρες η πράβαση , από τον υπεύθυνο των Σφαγείων ή από τον κρεοσκόπο Κτηνίατρο , για την επιβολή κυρώσεων.    

ΑΡΘΡΟ 10ο ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ    

1.Τα Σφαγεία θα λειτουργούν 1( μία) ημέρα την εβδομάδα  

α. Παρακαλάμου: κάθε Δευτέρα  

β. Κεφαλοβρύσου : κάθε Τρίτη    

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 7:00π.μ. - 4:00 μ.μ.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΖΩΩΝ: 7:00 π.μ. - 9:00 π.μ.

ΩΡΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΦΑΓΗΣ: 2:30 μ.μ.    

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ:    

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ
Αμνοερίφια : 270 τεμάχια Αιγοπρόβατα: 70 τεμάχια Χοιρινά: 40 τεμάχια Βοοειδή: 10 τεμάχια Αμνοεριφία- Αιγοπρόβατα: 350 τεμάχια
 
 1. Επιτρέπεται η λειτουργία των Σφαγείων και σε άλλες ημέρες , εφόσον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης , υποβάλλει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ιωαννίνων, 24 ώρες νωρίτερα , για την έγκριση διενέργειας εκτάκτου κρεοσκοπικού ελέγχου.
 2. Το θέμα της υπερωριακής αμοιβής του κρεοσκόπου Κτηνιάτρου , καθορίζεται με το 5ο ΑΡΘΡΟ του παρόντος Κανονισμού , πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ  

Ο Πρέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Σφαγείων μεριμνά για την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών ( σφραγίδες, φυσίγγια, πιστόλια, μαχαίρια, θήκες μαχαιριών, μασάτια, έντυπα, ρουχισμό εργασίας γοα όλους τους εργαζομένους καιτ ους επισκέπτες κ.λ.π. ), υποβάλλοντας σχετικό αιίτημα στον Δήμο που έχει την οικονομική διαχείρηση των Σφαγείων.  

ΑΡΘΡΟ 12ο ΒΙΒΛΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ  

Τα Σφαγεία υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω Βιβλία και Δελτία :

 1. Βιβλίο προσαχθέντωνζώων κι εξέτασης αυτών πριν την Σφαγή( Π.Δ. 79/07/

 2. Βιβλίο και Δελτίο Υλικών Ειδικού Κινδύνου (Π.Δ.79/07)

 3. Βιβλίο Κατασχεθέντων Σφάγιων (Β.Δ./30-11-1940)

 4. Ημερήσιο δελτίο Κατασχεθέντων Σπλάχνων ( Β.Δ. 30-11-1940)

 5. Βιβλίο Σφαγής Βοοειδών (Α.Δ. 2/2004)

 6. Πιστοποιητικά Επιθεωρήσεως Σφάγιων (Π.Δ. 40/77)

 7. Κτηνιατρική Έκθεση Κατάσχεσης ( ΠΔ. 4/77)

 8. Πρακτικά Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Σφάγιων ( Π.Δ.40/77)

 9. Κάθε άλλο βοηθητικό Βιβλίο ή Δελτίο , που θα εωρείται αναγκαίο για την πλησιέστερη οργάνωση και λειτουργία των Σφαγείων.  

  ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

Ο παρών Κανονισμός ,αφούψηφιστεί από το Δ.Σ. Της Κοινωφελούς Επιχείρησης , θα τεθεί σε ισχύ με Απόφαση Περιφεριάρχη κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ιωαννίνων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 460/78.      

Το Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης    

Διαβάστηκε 29007 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011 11:04

Σχετικά Άρθρα