Δήμος Πωγωνίου

Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (1)


Υπάρχουν στο Πωγώνι περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Τέτοιες περιοχές αναγνωρι­σμένης σημασίας, που συγκεντρώνουν σημαντική χλωρίδα και πανίδα είναι το δάσος της Μποΰνας στους Ποντικάτες, ο ποταμός Δρίνος και οι καταρράκτες Ρογοζίου με το περίφημο Θεογέφυρό τους, η περιοχή Ωραιόκαστρου, το δάσος Μερόπης-Παλαιόπυργου, η λίμνη Ζαραβίνα, και η κοι­λάδα του Γορμού. Ακόμη συναντούμε περιοχές με μοναδικούς γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, όπως η χαράδρα του Κουβαρά κοντά στον παραδοσιακό οικισμό του Δολού.

Η Περιοχή Ωραιόκαστρου, η Λίμνη Δελβινακίου, το Δάσος Μερόπης-Παλαιόπυργου και η κοιλάδα του Γορμοΰ (2000 εκτάρια).Οι τόποι αυτοί βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Πωγωνίου και περιλαμβάνουν τα χωριά Μερόπη, Παλαιόπυργος, Ωραιόκαστρο και Δελβινάκι. Στην περιοχή ανήκει ένα τμήμα του όρους Νεμέρτσικα (οι νοτιοδυτικές πλαγιές του), η μικρή λίμνη Ζαραβίνα (Δελβινακίου) και ο ποτάμιος Γορμός.
Δάση βελανιδιάς, μικρά φαράγγια ανάμεσα σε λόφους, διάφορες πηγές και ρέματα χαρακτη­ρίζουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ο ποταμός Γορμός πηγάζει από το όρος Νεμέρτσικα και κυλά στην περιοχή που εκτείνεται από το Ωραιόκαστρο μέχρι τον Παρακάλαμο.
Στο δάσος της περιοχής Μερόπης-Παλαιόπυργου συναντά κανείς τέσσερα είδη δρυός, τις: Quercus frainetto, Quercus Cerris (άγρια βελανιδιά), Quercus pubescens (δέντρο) και Quercus macedonica (μακεδόνικη βελανιδιά), καθώς και μερικά χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης Οστρυάς και Γαύρου : Ostryo-Carpinion (μεράντζα), Ostrya carpinifolia (οστρυά) και Carpinus ori-entalis (σκυλόγαυρος). To Juniperus communis (θαμνόκεδρο) σχηματίζει θαμνώνες στην περιοχή του όρους Νεμέρτσικα. Στους θαμνότοπους μέσου υψομέτρου μπορούμε να συναντήσουμε τα : Fraxinus ornus (μικρός φράξος) και Acer pseudoplatanus (ψευτοπλάτανος). Στην περιοχή υπάρ­χουν και σπάνια είδη φυτών. Αξιοσημείωτο είναι το είδος Solenanthus albanicus που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EEC. στη Σύμβαση της Βέρνης και στο WCMC Plants Database στην   κατηγορία "σπάνιο".
Η αξία αυτής της περιοχής ως βιότοπου καταδεικνύεται από την παρουσία τριών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EEC καθιός και από την ύπαρξη δώδεκα άλλων ελληνικών σημαντικών ειδών. Τα είδη που αναφέρει η Οδηγία είναι η Μεσογειακή Χελιύνα (Testudo hermanni) και δύο είδη φιδιών του γένους Elaphe. Μεταξύ των άλλων σημαντικών ειδών υπάρχουν πέντε είδη βατράχων και φρύνων και δύο άλλα είδη φιδιών. Μία ακόμη ισχυρή μαρτυ­ρία για την αξιολόγηση αυτού του τόπου από πλευράς πανίδας είναι το γεγονός ότι χαρακτηρίζε­ται ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (Σ.Π.Π.Ε.), κυρίως επειδή έχει καταγραφεί σ' αυτήν ένας αριθμός ειδών αρπακτικών πουλιών. Τα πιο πολλά από αυτά αναφέρονται στο ελλη­νικό Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων ως απειλούμενα είδη. Είδη πουλιών που αναπαράγονται στην περιοχή είναι : ο σφηκιάρης (pernis apivorus), ο ασπροπάρης (neophron percnopterus), το σαΐνι (accipiter brevipes), ο κραυγαετός (aquila pomarina), ο χρυσαετός (aquila chrysaetos), ο σταυραε­τός (hieraaetus pcnnatus), η μεσοτσικλητάρα (dendrocopos medius).

Βρίσκεστε εδώ: Home Αξιοθέατα Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους