Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 11:11

Ορισμός Αντιδημάρχων - Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 483/2014

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων - Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων
Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» , όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παραγράφου 1γ τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος ορίζει τους Αντιδημάρχους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
4. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40),αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πωγωνίου. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (05) αντιδήμαρχοι.
7. Τις δ/ξεις της περιπτ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) περί « Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Λοιπές Διατάξεις».
8. Το γεγονός ότι την 31-8-2014 έληξε η θητεία των Αντιδημάρχων , όπως είχαν ορισθεί με προηγούμενες αποφάσεις.
9. Την υπ. αριθμ. 30565/εγκ. 43/6.8.2014 Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος:1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)
10. Τις δ/ξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ΄112 τ.Β) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
11. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου (ΦΕΚ 736/2014)
12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.
13. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πωγωνίου, με θητεία δυόμιση ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Γκέγκα Κωνσταντίνο του Βασιλείου με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Ύδρευσης (δικτύων, αντλιοστασίων, ποιότητας νερού, χλωριώσεων κ.λ.π.)
–Αποχέτευσης.
-Πολιτικής Προστασίας (επιβάλλει & συντονίζει τις υπηρεσίες για την επίβλεψη – ετοιμότητα ,αντιμετώπιση & αποκατάσταση τυχών καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ καθώς :
- την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου.
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν,για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
2.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαλίτση Νικόλαο του Χριστοφόρου με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας), Προστασίας και διαχείρισης δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, βοσκοτόπων & των υδάτινων πόρων.
- Τ.Ο.Ε.Β.
- Ιδρυσης και λειτουργίας Σφαγείων.
- Υγείας ,πρόνοιας ,στήριξης της τρίτης ηλικίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Πολίτη.
β. κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.
- την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Δελβινακίου.
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
3.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ.Κουκουλάρη Στυλιανό του Χαραλάμπους με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Συντονισμού και επίβλεψης των εκτελούμενων επενδύσεων, έργων, και προμηθειών (εκτός ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).
-Των Καταστημάτων, των επιχειρήσεων του εμπορίου του ελέγχου υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται και των αδειών άσκησης επαγγέλματος.
-Τελωνείων & θέματων διασυνοριακών σχέσεων.
-Της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
-Της διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στις Δημοτικές Ενότητες ΛΑΒΔΑΝΗΣ & ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.
- την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Λάβδανης - Πωγωνιανής
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων και σε
συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
4.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Γκόγκο Χρήστο του Νικολάου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:
-Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών,κοινόχρηστων κ.λ.π.)
-Ηλεκτροφωτισμού & θεμάτων πρασίνου του Δήμου.
- Περιβάλλοντος
-Ίδρυσης - λειτουργίας λατομείων.
-Θεμάτων πολεοδομίας - χωροταξίας .
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ.
-την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Καλαμά.,
-την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν,για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
5.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιούνη Αναστάσιο του Αθανασίου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού ,Νεολαίας.
-Υπεύθυνο εκδηλώσεων τοπικών εορτών, εθνικών επετείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Β. Αναπλήρωση Δημάρχου
1. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
2. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκουλάρης Στυλιανός του Χαραλάμπους που αναπληρώνει το
Δήμαρχο.
Γ. Ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Ευθύμιο Κάκο του Παύλου χωρίς αμοιβή, με θητεία δυόμιση ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου με την συνεργασία των κατά τόπους αντιδημάρχων, με δικαίωμα υπογραφής, όπως αναλύονται παρακάτω:
α. καθ’ ύλην:
-Συντήρησης, επισκευής & επίβλεψης του μηχανολογικού - μεταφορικού εξοπλισμού και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου κίνησης.
-Εποπτείας και έγκρισης προμηθειών ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
-Εποπτείας και συντονισμού της Δημοτικής- αστικής συγκοινωνίας ,χώρους στάθμευσης, κυκλοφοριακό.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Κοινότητα ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την εποπτεία στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστηκε 29468 φορές
Διαχειριστής

Λάμπρου Ελευθέριος, 26533-60104, dkalpaki@otenet.gr

Τελευταία άρθρα από τον/την Διαχειριστής