Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 06:50

Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ   513/2020

 

Ο  Δήμαρχος Πωγωνίου

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 161 και 167 του  Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α’), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4623/19  «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. » (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/09.08.2019).
  3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/τ. Α’/11-3-2020).
  4. Τον υποβληθέντα  φάκελο  με  τα  δικαιολογητικά του κ.  Βιρβίλη Σταύρου του Μιχαήλ, από τα οποία προκύπτει ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, τα γενικά προσόντα πρόσληψης των άρθρων 11 και 17 του Ν.3584/2007, και ότι  δεν είναι υπάλληλος του Δήμου Πωγωνίου, ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού ως προς τον Δήμαρχο Πωγωνίου.
  5. Την υπ΄αριθ. οικ.4203/26-06-2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου, για την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου και στους Κ.Α. 00-6031.002 & Κ.Α. 00-6053.002,  για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πωγωνίου.
  6. Την υπ΄αριθ. 4624758399/15.07.2020 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
  7. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Δήμου Πωγωνίου
  8. Και κρίνοντας ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Διορίζουμε, από 15-07-2020, τον κ. Σταύρο Βιρβίλη του Μιχαήλ, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πωγωνίου.

Β. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.
  • Οι αρμοδιότητές του αφορούν κυρίως τον συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο  η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου Πωγωνίου.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

α) Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και  μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

β)  Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

γ)  Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

δ)  Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής  Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.

ε) Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής  Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

στ)  Συμμετέχει  στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου, παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

ζ)  Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά της Εκτελεστική Επιτροπή

η)  Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

θ)  Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

 

 

Εκτός  των ανωτέρω που ορίζει ο νόμος του αναθέτει και τα εξής:

 Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.

    Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του Ν. 3584/2007 να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου (παρ. 2, άρθρο 38 του Ν. 3801/2009 με την οποία προστέθηκε η παρ. 6 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007).

Γ. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στο Δήμο Πωγωνίου η οποία έχει προβλεφθεί σε σχετική πίστωση στον Κ.Α. 00-6031.002 & Κ.Α. 00-6053.002 «Aποδοχές Γενικού Γραμματέα» του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου οικονομικού έτους 2020.

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών: 4624758399/15.07.2020.

Δ. Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως, όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

 Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.

 Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου, να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Νομικών Προσώπων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Πωγωνίου https://diavgeia.gov.gr/f/pogoni  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στον ιστότοπο του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr και να κοινοποιηθεί αντίγραφό της στους ενδιαφερόμενους.

 

                                     

Διαβάστηκε 1746 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 07:22

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Πωγωνίου