Δήμος Πωγωνίου

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 05:48

Εκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

4487803,27

2135835,52

0,47592

2046990,96

0,456123

0,958403

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

227000

129833,95

0,571956

84581,21

0,372604

0,651457

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

42500

28067,35

0,660408

28067,35

0,660408

1

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

923000

104655,48

0,113386

61063,66

0,066158

0,583473

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

77311,23

31450,59

0,406805

31450,59

0,406805

1

5

Φόροι και εισφορές

16774

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

3146334,34

1836527,35

0,583704

1836527,35

0,583704

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

54883,7

5300,8

0,096582

5300,8

0,096582

1

1

Εκτακτα έσοδα

4065830,45

1177732,32

0,289666

1174392,32

0,288844

0,997164

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

290387,75

63436,33

0,218454

63436,33

0,218454

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

3724442,7

1096785,67

0,294483

1096785,67

0,294483

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

41000

17321,76

0,422482

13981,76

0,341019

0,807179

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

10000

188,56

0,018856

188,56

0,018856

1

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

242500

157051,72

0,647636

96760,44

0,399012

0,616106

21

Τακτικά έσοδα

242500

157051,72

0,647636

96760,44

0,399012

0,616106

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2273473,92

1054636,19

0,463888

92012,59

0,040472

0,087246

31

Εισπράξεις από δάνεια

1200000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1073473,92

1054636,19

0,982452

92012,59

0,085715

0,087246

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

782916

471935,27

0,602792

458752,54

0,585954

0,972067

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

714056

464082

0,649924

450899,27

0,631462

0,971594

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

68860

7853,27

0,114047

7853,27

0,114047

1

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1058684,24

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

12911207,88

4997191,02

 

3868908,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

6608748,32

5359695,36

1,233046

2214478,52

0,3350829

2351150,4

2282463,11

0,34537

1,0307

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1720454,97

1693897,56

1,015678

890553,67

0,5176268

978493,39

978140,99

0,5685362

1,0983515

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1699150

859700

1,976445

210522,92

0,123899

195893,88

195609,51

0,115122

0,9291602

62

Παροχές τρίτων

1244973,01

1142773,01

1,089432

468410,38

0,3762414

428082,97

377657,82

0,3033462

0,8062542

63

Φόροι - τέλη

10000

10000

1

1550,69

0,155069

2496,69

2496,69

0,249669

1,610051

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

277200

133152,43

2,081825

26131,92

0,094271

26577,2

25446,16

0,0917971

0,9737578

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

370500

370500

1

0

0

130467,83

130467,83

0,3521399

#ΔΙΑΙΡ/0!

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

547000

545000

1,00367

254336,58

0,4649663

226166,08

218671,75

0,3997655

0,8597731

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

729970,34

595172,36

1,226486

362972,36

0,4972426

362972,36

353972,36

0,4849133

0,9752047

68

Λοιπά Έξοδα

9500

9500

1

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

4178243,35

2427273,7

1,721373

548967,04

0,131387

379609,04

371610,29

0,0889394

0,6769264

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

301335

161435

1,866603

75279,25

0,2498191

59767,79

51769,04

0,171799

0,6876934

73

Έργα

2583124,45

1356969,67

1,903598

297196,87

0,1150533

284841,25

284841,25

0,11027

0,9584261

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1293783,9

908869,03

1,42351

176490,92

0,1364145

35000

35000

0,0270524

0,1983105

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2071195,08

1338879,08

1,546962

1560446,34

0,7534038

1058360,63

1048709,82

0,5063308

0,6720576

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1331346,91

1331346,91

1

1121568,22

0,8424312

619381,65

609730,84

0,4579804

0,5436413

82

Αποδόσεις

739848,17

7532,17

98,2251

438878,12

0,5932003

438978,98

438978,98

0,5933366

1,0002298

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

53021,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

12911207,88

9125848,14

 

4323891,9

 

3789120,07

3702783,22

 

 

 

 

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

O Απολογισμός εσόδων εξόδων το 3ο τρίμηνο 2012 , αν και δεν έχουμε αναλυτικό πίνακα , εν τούτοις δείχνει για άλλη μία φορά ξεκάθαρα την αποτυχία του Δήμου όσον αφορά την είσπραξη των αναγκαίων και βεβαιωθέντων εσόδων, εις βάρος των πολιτικών και δράσεων του Δήμου και του συλλογικού συμφέροντος των πολιτών και κατοίκων.

Συγκεκριμένα:

1.ΕΣΟΔΑ

Α.Στον κωδικό 3 – Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα το 94% των βεβαιωθέντων εσόδων δεν έχουν εισπραχθεί.

Β.Στον κωδικό 31 – Δάνειο, θέλουμε να θέσουμε το θέμα της εξέλιξης του Δανείου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά μας, εάν υπάρχει θετική στάση, κατανόηση ή διάθεση από τους δανειστές για την έγκρισή του και αν ισχύει η αρχική θέση Απόφασης του Δήμου για τους όρους του Δανείου.

Γ. Στον κωδικό 32 – Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) , την μεγάλη υστέρηση  στην είσπραξη των οφειλών, που οφείλεται πρωτίστως στην αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες είσπραξής τους. Ξαναρωτάμε λοιπόν, υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτήν την απόκλιση ;

2.ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο Γ΄Τρίμηνο 2012 δεν μπορεί να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την πορεία των Δαπανών, όσον αφορά κυρίως τα έργα που σχεδιάζονται.

Ασφαλώς θα πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μία φορά την δύσκολη εικόνα που έχει περιέλθει ο Δήμος όσον αφορά την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σχετικά με οφειλές που υπάρχουν προς τρίτους.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.

Γ. Ο Πρόεδρος σχετικά με την παραπάνω γραπτή επιστολή του κ. Καραγιώργου αναφέρει ότι τα ποσοστά των βεβαιωθέντων εσόδων που επικαλείται είναι ανακριβή και  δεν προκύπτουν από την έκθεση  του Γ΄Τριμήνου που δόθηκαν με στοιχεία στην Ο.Ε.

 

Διαβάστηκε 4033 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 06:00

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Εκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου