Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 07:34

Εκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5362736,92 4081620,29 0,761108 3989795,08 0,743985 0,977503
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 335000 216685,32 0,646822 172047,6 0,513575 0,793997
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 42500 40888,68 0,962087 40888,68 0,962087 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 212880,87 0,211191 166013,38 0,164696 0,779842
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 63226,72 0,622287 62906,72 0,619137 0,994939
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 15774 0,369148 15774 0,369148 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3743902,24 3494787,32 0,933461 3494787,32 0,933461 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 37377,38 0,419971 37377,38 0,419971 1
1 Εκτακτα έσοδα 4175155,4 1226449,72 0,293749 1222919,72 0,292904 0,997122
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 338349,24 0,896213 338349,24 0,896213 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3700460,52 850002,78 0,229702 850002,78 0,229702 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 35426,44 0,545022 31896,44 0,490714 0,900357
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 508,37 0,050837 508,37 0,050837 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 483431,6 231151,61 0,478147 150007,58 0,310297 0,648958
21 Τακτικά έσοδα 483431,6 231151,61 0,478147 150007,58 0,310297 0,648958
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 938981,65 0,483438 42006,97 0,021627 0,044737
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 938981,65 0,996479 42006,97 0,044579 0,044737
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 537071,08 18879,22 0,035152 18879,22 0,035152 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 5108,14 0,009994 5108,14 0,009994 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 25971,08 13771,08 0,530247 13771,08 0,530247 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13480994,37 6497082,49 5423608,57
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 6119312,35 5914065,2 1,034705 3479074,47 0,5685401 3764833,86 3764833,86 0,6152381 1,0821366
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 1452675,28 0,6253475 1656096,93 1656096,93 0,7129164 1,1400324
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 627267,27 600867,28 1,043936 448652,91 0,71525 418669,4 418669,4 0,6674498 0,9331699
62 Παροχές τρίτων 1035409,74 1004427,66 1,030846 676187,94 0,6530631 656943,46 656943,46 0,6344768 0,9715397
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 7837,7 7837,7 0,78377 6,0490083
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 423726 332683,5 1,273661 62934,33 0,148526 20791,8 20791,8 0,049069 0,3303729
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 180431,16 180431,16 0,5275765 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 470900 469867,42 1,002198 201867,37 0,4286842 188602,47 188602,47 0,4005149 0,934289
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 883820,34 829090,34 1,066012 634440,34 0,7178386 634440,34 634440,34 0,7178386 1
68 Λοιπά Έξοδα 3200 3200 1 1020,6 0,3189375 1020,6 1020,6 0,3189375 1
7 Επενδύσεις 4913398,81 3141626,76 1,563966 941760,83 0,191672 730466,07 730466,07 0,1486682 0,7756386
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 273685 210285 1,301496 79769,27 0,2914638 73069,41 73069,41 0,2669836 0,9160095
73 Έργα 3240751,72 2121595,55 1,527507 796777,78 0,245862 632060,52 632060,52 0,1950352 0,7932708
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1198962,09 809746,21 1,480664 65213,78 0,0543919 25336,14 25336,14 0,0211317 0,388509
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2294036,43 1597801,45 1,435746 2153122,04 0,9385736 849924,17 849924,17 0,3704929 0,3947404
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1715936,43 1590801,45 1,078662 1546652,93 0,9013463 845829,79 845829,79 0,4929261 0,5468776
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 606469,11 1,1483982 4094,38 4094,38 0,007753 0,0067512
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 154246,78
Σύνολα δαπανών 13480994,37 10653493,4 6573957,34 5345224,1 5345224,1
Διαβάστηκε 3310 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 07:38

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Εκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου