Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 05:36

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την υπηρεσία ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ    ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    Αποκομιδή απορριμμάτων, πλύση κάδων
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV    90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων) 90918000-5 (Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    Ο  προϋπολογισμός του έργου είναι 493.643,75 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός του  έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 612.118,26 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ    Ίδιοι πόροι του Δήμου
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ    36 μήνες (3 έτη)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ    Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ    22/07/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    Ηλεκτρονική Υποβολή: 01/08/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 04/08/2016,ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή σελίδα www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.) (ηλεκτρονική μορφή)
Έντυπη Προσφορά: Στην έδρα του Δήμου Πωγωνίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ    06/06/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    05/08/2016, 10:00

Διαβάστηκε 1182 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 07:27

Σχετικά Άρθρα